Обща численост и структура на Община Котел

Численост на организационните структури и административните звена в общинска администрация при Община КотелОбщоДържавни дейностиДофинансиране на
държавни дейности
Местни дейности
1.Структура на персонала от дейност 122 "Общинска администрация"103.58320.5
1.1Кмет на Община11
1.2Кмет на кметство1717
1.3Кметски наместник44
1.4Зам. кмет33
1.5Secretary11
2.Общинска администрация, в т.ч.:28.5244.5
2.1Общинска администрация кметства7.561.5
2.2Общинска администрация Котел21183
2.2.1Дирекция "Счетоводство и собственост"1082
2.2.2Отдел "Административно, техническо, информационно обслужване"66
2.2.3Звено "Обслужване на ОбС"22
2.2.4Финансов контрольор11
2.2.5Гл. експерт "ОМП и управление при кризи"11
2.2.6Гл. специалист "МКБППМН"11
3. Специализирана администрация, в т.ч.:493316
3.1Специализирана кметства1192
3.2Специализирана Котел382414
3.2.1Дирекция "Устройство на територията, екология и строителство"1073
3.2.2Гл. архитект11
3.2.3Отдел "Икономически дейности, селско стопанство, туризъм"752
3.2.4Дирекция "Местни приходи"844
3.2.5Дирекция "Програми, проекти, обществени поръчки и информационни системи"77
3.2.6Отдел "Социални и хуманитарни дейности"55
4.Численост на персонала в звената към общинска администрация7070
4.1Culture1818
4.1.1714 - Спортни бази за спорт за всички44
4.1.2740 - Музеи с местен характер88
4.1.3741 - Радиотранлсационни възли22
4.1.4745 - Обредни домове и зали22
4.1.5752 - Градски библиотеки22
4.2Социално осигуряване, подпомагане и грижи22
4.2.1532 - Програми временна заетост22
4.3Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда4545
4.3.1604 - Осветление на улици и площади22
4.3.2619 - Други дейности по жил. строителство, благоустройство и регионално развитие1515
4.3.3622 - Озеленяване11
4.3.4623 - Чистота222
4.3.5629 - Други дейности по опазване на околната среда55
4.4Други дейности по икономиката55
4.4.1898 - Други дейности по икономиката55
5.Обща численост на второстепенните разпоредители с бюджет157.5129.528
5.1Отдел "Социални и хуманитарни дейности"128.5107.521
5.1.1Education82748
311 - ЦДГ7373
337 - ЦРД11
389 - Други дейности по образованието8
5.1.2Здравеопазване99
5.1.3Социални дейности37.524.513
524 - Домашен социален патронаж1313
548 - Дневен център за стари хора33
530 - ЦНСТ12.512.5
550 - ЦСРИ99
5.2Исторически музей гр. Котел2922
Обща численост на персонала в Община Котел331212.520.598