Обща численост и структура на Община Котел

Численост на организационните структури и административните звена в общинска администрация при Община КотелОбщоДържавни дейностиДофинансиране на
държавни дейности
Местни дейности
Обща численост на персонала в Община Котел331212.520.598
1.Структура на персонала от дейност 122 "Общинска администрация"103.58320.5
1.1Кмет на Община11
1.2Кмет на кметство1717
1.3Кметски наместник44
1.4Зам. кмет33
1.5Secretary11
2.Общинска администрация, в т.ч.:28.5244.5
2.1Общинска администрация кметства7.561.5
2.2Общинска администрация Котел21183
2.2.1Дирекция "Счетоводство и собственост"1082
2.2.2Отдел "Административно, техническо, информационно обслужване"66
2.2.3Звено "Обслужване на ОбС"22
2.2.4Финансов контрольор11
2.2.5Гл. експерт "ОМП и управление при кризи"11
2.2.6Гл. специалист "МКБППМН"11
3. Специализирана администрация, в т.ч.:493316
3.1Специализирана кметства1192
3.2Специализирана Котел382414
3.2.1Дирекция "Устройство на територията, екология и строителство"1073
3.2.2Гл. архитект11
3.2.3Отдел "Икономически дейности, селско стопанство, туризъм"752
3.2.4Дирекция "Местни приходи"844
3.2.5Дирекция "Програми, проекти, обществени поръчки и информационни системи"77
3.2.6Отдел "Социални и хуманитарни дейности"55
4.Численост на персонала в звената към общинска администрация7070
4.1Culture1818
4.1.1714 - Спортни бази за спорт за всички44
4.1.2740 - Музеи с местен характер88
4.1.3741 - Радиотранлсационни възли22
4.1.4745 - Обредни домове и зали22
4.1.5752 - Градски библиотеки22
4.2Социално осигуряване, подпомагане и грижи22
4.2.1532 - Програми временна заетост22
4.3Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда4545
4.3.1604 - Осветление на улици и площади22
4.3.2619 - Други дейности по жил. строителство, благоустройство и регионално развитие1515
4.3.3622 - Озеленяване11
4.3.4623 - Чистота222
4.3.5629 - Други дейности по опазване на околната среда55
4.4Други дейности по икономиката55
4.4.1898 - Други дейности по икономиката55
5.Обща численост на второстепенните разпоредители с бюджет157.5129.528
5.1Отдел "Социални и хуманитарни дейности"128.5107.521
5.1.1Education82748
311 - ЦДГ7373
337 - ЦРД11
389 - Други дейности по образованието8
5.1.2Здравеопазване99
5.1.3Социални дейности37.524.513
524 - Домашен социален патронаж1313
548 - Дневен център за стари хора33
530 - ЦНСТ12.512.5
550 - ЦСРИ99
5.2Исторически музей гр. Котел2922