Territory planning, ecology and building

Списък с услуги:

1. Издаване на скица за недвижим имот, удостоверение за идентичности и обяснителна записка
Срок за изпълнение: за скица обикновена услуга 7 дни, бърза услуга 3 дни, експресна услуга 1 ден;, за удостоверение обикновена услуга 14 дни, бърза услуга 7 дни; за обяснителна записка 30 дни.

Срок на валидност: за скицата 6 месеца, останалите без срок

Такса: за скица обикновена услуга 8лв., бърза услуга 12лв., експресна услуга 16лв.; за удостоверение обикновена услуга 10лв., бърза услуга 15лв.; за обяснителна записка 1% от стойността на данъчната оценка.

Място: стая №6

Отговорно лице: гл. специалист КРВП

2. По поддържане на кадастрален план
Срок за изпълнение: 14 дни

Срок на валидност: без срок

Такса: за удостоверението 8лв.

Място: стая №6

Отговорно лице: гл.специалист КРВП

Документи:

Заявление за допълване или поправка на кадастрален план

Заявление за издаване на удостоверение за кадастрално заснемане

3. По изготвяне на ПУП или изменение на влязъл в сила ПУП
4. Издаване на виза за проектиране
Срок за изпълнение: 14 дни

Срок на валидност: 6 месеца

Такса: 15лв.

Място: стая №7

Отговорно лице: гл. архитект

Документи:

Заявление за издаване на виза за проектиране

5. Съгласуване и одобряване на идейни, технически и работни инвестиционни проекти
Срок за изпълнение: за съгласуване 30 дни, за одобряване 7дни

Срок на валидност: 1година при неиздадено или с изтекъл срок строително разрешение

Такса: за съгласуване 0,1% от стойността на обекта, за одобряване 0,8% от стойността на обекта.

Място: стая №7

Отговорно лице: гл.архитект

Документи:

Заявление за съгласуване и одобряване на идейни, технически и работни инвестиционни проекти

6. Издаване на разрешение за строеж
Срок за изпълнение: за строеж 7 дни, за благоустройствен строеж 14дни

Срок на валидност: 3години при незапочнало строителство, 5 години при незавършен груб строеж.

Такса: за строеж 5лв., за благоустройствен строеж 15лв.

Място: стая №7

Отговорно лице: гл.архитект

Документи:

Заявление за разрешение за строеж

Заявление за резрешение за строеж за благоустройствен обект

7. Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж
Срок за изпълнение: 7 дни

Срок на валидност: без срок

Такса: 50лв.

Място: стая №7

Отговорно лице: гл. архитект

Документи:

Заявление за издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж

8. Издаване на разрешение за преместваеми обекти
Срок за изпълнение: 14дни

Срок на валидност: до 3 години

Такса: 25лв.

Място: стая №7

Отговорно лице: гл. архитект, гл. специалист СК

Документи:

Заявление за издаване на разрешение за поставяне

Заявление за издаване на разрешение за ползване

9. Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по устройство на територията
10. По поддържане на строежи и имоти в добро състояние
Срок за изпълнение: 30 дни

Срок на валидност: без срок

Такса: не се заплаща

Място: стая №7

Отговорно лице: гл. специалист СК

Заявление в свободен текст

11. Заверяване на документи, преписи от документи и на копия от планове и документацията към тях
Срок за изпълнение: обикновена услуга 3 дни, експресна услуга 1 ден

Срок на валидност:

Такса: за преписи и копия 8лв., за презаверяване 3лв., за данъчна декларация 1лв. За експресна услуга се заплаща двойно.

Място:

Отговорно лице:

Документи:

Заявление за заверяване на преписи от документи и на копия от планове и документацията към тях

Заявление за презаверяване на документи с изтекъл срок

Заявление за заверяване на служебно каре от данъчна декларация

12. Екология и услуги на граждани
Срок за изпълнение: 14 дни

Срок на валидност: указан в документа

Такса: за ценни дървесни видове и над 5бр. дървета 10лв/бр., за останалите 5лв./бр.;

– за лечебни разстения 3лв.

– за строителни отпадъци 5лв./куб.м.

– за регистриране на куче 8лв.

Място: стая №3

Отговорно лице: гл. специалист екология

Документи:

Заявление за издаване на разрешение за преместване или премахване на дървета и храстова растителност

Заявление за издаване на позволително за ползване на лечебни растения

Заявление за издаване на разрешение за изхвърляне на строителни отпадъци и пръст от строителни обекти върху терени общинска собственост

Декларация за притежаване на куче (кучета),  по чл. 7 от Наредбата за притежаване и отглеждане на кучета на територията на Община Котел

13. Регистрация на сгради в режим на етажна собственост
Срок за изпълнение: 14 дни

Срок на валидност: без срок

Такса: не се заплаща

Място: стая №7

Отговорно лице: гл. специалист ТУГА

Документи:

Заявление за регистрация на сграда в режим на етажна собственост

14. Контрол по време на строителството
Срок за изпълнение: 3дни

Срок на валидност: без срок

Такса: 18лв.

Място: стая №7

Отговорно лице: гл. специалист СК

Документи:

Заявление за участие на общината при съставяне на актове и протоколи по време на строителството