Закони и наредби

Държавен вестник
Официално издание на Република България!

http://dv.parliament.bg/DVWeb/index.faces (ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК)

Закон за местното самоуправление и местната администрация
Този закон урежда обществените отношения, свързани с местното самоуправление и местната администрация.

За актуална информация на сайта http://lex.bg/ (БЪЛГАРСКИЯТ ПРАВЕН ПОРТАЛ)

Закон за административно–териториалното устройство на Република България
С този закон се уреждат създаването на административно-териториални и териториални единици в Република България, както и извършването на административно-териториални промени.

За актуална информация на сайта http://www.mrrb.government.bg/ (МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО)

Закон за администрацията
Този закон урежда структурата на администрацията, основните принципи на организация на нейната дейност, длъжностите в нея и основните изисквания за заемането им.

За актуална информация на сайта http://lex.bg/ (БЪЛГАРСКИЯТ ПРАВЕН ПОРТАЛ)

Наредби - приети от Общински Съвет Котел
За актуална информация на сайта http://obs.kotel.bg (ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОТЕЛ)
Закон за водите
Този закон урежда собствеността и управлението на водите на територията на Република България като общонационален неделим природен ресурс и собствеността на водностопанските системи и съоръжения.

За актуална информация на сайта http://lex.bg/ (БЪЛГАРСКИЯТ ПРАВЕН ПОРТАЛ)

Закон за вътрешния одит в публичния сектор
Този закон урежда същността, принципите и обхвата на вътрешния одит в организациите от публичния сектор, наричани по-нататък “организациите”, статута и функциите на структурите и лицата, които го осъществяват, както и одитните дейности по фондове и програми на Европейския съюз.

За актуална информация на сайта http://lex.bg/ (БЪЛГАРСКИЯТ ПРАВЕН ПОРТАЛ)

Закон за горите
Този закон урежда обществените отношения, свързани с опазването, стопанисването и ползването на горските територии в Република България, с цел гарантиране на многофункционално и устойчиво управление на горските екосистеми.

За актуална информация на сайта http://lex.bg/ (БЪЛГАРСКИЯТ ПРАВЕН ПОРТАЛ)

Закон за държавния служител
С този закон се уреждат възникването, съдържанието и прекратяването на служебните правоотношения между държавата и държавния служител при и по повод изпълнението на държавната служба, доколкото друго не е предвидено в специален закон.

За актуална информация на сайта http://lex.bg/ (БЪЛГАРСКИЯТ ПРАВЕН ПОРТАЛ)

Закон за електронното управление
Този закон урежда дейността на административните органи при работа с електронни документи, предоставянето на административни услуги по електронен път и обмена на електронни документи между административните органи.

За актуална информация на сайта http://lex.bg/ (БЪЛГАРСКИЯТ ПРАВЕН ПОРТАЛ)

Закон за местните данъци и такси
За актуална информация на сайта http://lex.bg/ (БЪЛГАРСКИЯТ ПРАВЕН ПОРТАЛ)
Закон за обществените поръчки
Този закон определя принципите, условията и реда за възлагане на обществени поръчки с цел осигуряване на ефективност при разходването на бюджетните и извънбюджетните средства, както и на средствата, свързани с извършването на определени в закона дейности с обществено значение.

За актуална информация на сайта http://lex.bg/ (БЪЛГАРСКИЯТ ПРАВЕН ПОРТАЛ)

Закон за общинската собственост
С този закон се уреждат придобиването, управлението и разпореждането с имоти и вещи – общинска собственост, освен ако в специален закон е предвидено друго.

За актуална информация на сайта http://lex.bg/ (БЪЛГАРСКИЯТ ПРАВЕН ПОРТАЛ)

Закон за опазване на земеделските земи
С този закон се уреждат опазването от увреждане, възстановяването и подобряването на плодородието на земеделските земи и се определят условията и редът за промяна на тяхното предназначение.

За актуална информация на сайта http://lex.bg/ (БЪЛГАРСКИЯТ ПРАВЕН ПОРТАЛ)

Закон за публичните финанси
Този закон урежда бюджетната рамка, общото устройство и структурата на публичните финанси.

За актуална информация на сайта http://lex.bg/ (БЪЛГАРСКИЯТ ПРАВЕН ПОРТАЛ)

Закон за собствеността и ползуването на земеделските земи
Този закон урежда собствеността и ползуването на земеделските земи.

За актуална информация на сайта http://lex.bg/ (БЪЛГАРСКИЯТ ПРАВЕН ПОРТАЛ)

Закон за управление на етажната собственост
Този закон урежда обществените отношения, свързани с управлението на общите части на сгради в режим на етажна собственост, както и правата и задълженията на собствениците, ползвателите и обитателите на самостоятелни обекти или на части от тях.

За актуална информация на сайта http://lex.bg/ (БЪЛГАРСКИЯТ ПРАВЕН ПОРТАЛ)

Закон за управление на отпадъците
Този закон регламентира мерките и контрола за защита на околната среда и човешкото здраве чрез предотвратяване или намаляване на вредното въздействие от образуването и управлението на отпадъците, както и чрез намаляване на цялостното въздействие от използването на ресурси и чрез повишаване ефективността на това използване.

За актуална информация на сайта http://lex.bg/ (БЪЛГАРСКИЯТ ПРАВЕН ПОРТАЛ)

Закон за устройство на територията
(1) Територията на Република България е национално богатство. Нейното устройство гарантира устойчиво развитие и благоприятни условия за живеене, труд и отдих на населението.

(2) Този закон урежда обществените отношения, свързани с устройството на територията, инвестиционното проектиране и строителството в Република България, и определя ограниченията върху собствеността за устройствени цели.

За актуална информация на сайта http://lex.bg/ (БЪЛГАРСКИЯТ ПРАВЕН ПОРТАЛ)