STRATEGIC DOCUMENTS

» Планове

 • Програма за енергийна ефективност на Община Котел за периода 2021 г.-2030 г.(приета с Решение № 149/30.09.2020 г. на Общински съвет-Котел)

Документация:
Програма за енергийна ефективност на Община Котел за периода 2021 г.-2030 г.(приета с Решение № 149/30.09.2020 г. на Общински съвет-Котел)

Публикувано на 30.09.2020 г. в 16:17:00ч.
 • Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на плана за развитие на Община Котел за 2019 г.

Документация:
Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на плана за развитие на Община Котел за 2019 г.

Публикувано на 29.07.2020 г. в 16:40ч.
 • Програма за управление на Община Котел 2019-2023 г. (приета с решение № 124/29.07.2020 г. на Общински съвет-Котел)

Документация:
Програма за управление на Община Котел 2019-2023 г. (приета с решение № 124/29.07.2020 г. на Общински съвет-Котел)

Публикувано на 29.07.2020 г. в 15:40ч.
 • Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Котел през 2020 г.

Документация:
Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Котел през 2020 г.

Публикувано на 05.02.2020 г. в 16:00ч.
 • Общински план за младежта за 2020 г.

Документация:
Общински план за младежта за 2020 г.

Публикувано на 05.02.2020 г. в 16:00ч.
 • Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Котел за 2020 г.

Документация:
Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Котел за 2020 г.

Публикувано на 04.02.2020 г. в 16:50ч.
Актуализирано на 02.07.2020 г. в 15:30ч.
 • Стратегия за управление и разпореждане с общинска собственост в Община Котел за периода 2019 г. – 2023 г.

Документация:
Стратегия за управление и разпореждане с общинска собственост в Община Котел за периода 2019 г. – 2023 г.

Публикувано на 27.12.2019 г. в 16:50ч.
 • Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Котел за 2019 г.

Документация:
Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Котел за 2019 г.

Публикувано на 04.10.2019 г. в 13:20ч.
 • Общинска програма за закрила на детето в Община Котел за 2019 г.

Документация:
Общинска програма за закрила на детето в Община Котел за 2019 г.

Публикувано на 05.06.2019 г. в 14:01ч.
 • Отчет по изпълнението на общинската програма за закрила на детето за 2018 г. на Община Котел

Документация:
Отчет по изпълненито на общинската програма за закрила на детето за 2018 г. на Община Котел

Публикувано на 05.06.2019 г. в 13:56ч.
 • Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2016 – 2020 г.) в Община Котел за 2020 г.

Документация:
Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2016 – 2020 г.) в Община Котел за 2020 г.

Публикувано на 03.05.2019 г. в 13:05ч.
 • Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Котел за 2019 г.

Документация:
Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Котел за 2019 г. (приета с Решение № 744/31.01.2019 г. на Общински съвет – Котел).

Публикувано на 08.02.2019 г. в 15:03ч.
 • Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Котел за 2019 г.

Документация:
Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Котел за 2019 г.

Последно актуализирана на 02.09.2019 г. в 13:45ч.
 • Общински план за младежта за 2019 г.

Документация:
Общински план за младежта за 2019 г.

Публикувано на 07.02.2019 г. в 15:51ч.
 • Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Котел

Документация:
Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Котел

Публикувано на 06.12.2018 г. в 14:40ч.
 • Общинска програма за закрила на детето в Община Котел за 2018 г.

Документация:
Общинска програма за закрила на детето в Община Котел за 2018 г.

Публикувано на 31.05.2018 г. в 13:47ч.
 • Отчет по изпълнението на общинската програма за закрила на детето за 2017 г. на Община Котел

Документация:
Отчет по изпълнението на общинската програма за закрила на детето за 2017 г. на Община Котел

Публикувано на 31.05.2018 г. в 13:10ч.
 • Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2016 – 2020 г.) в Община Котел за 2019 г.

Документация:
Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2016 – 2020 г.) в Община Котел за 2019 г.

Публикувано на 04.04.2018 г. в 10:38ч.
 • Общински план за младежта за 2018 г.

Документация:
Общински план за младежта за 2018 г.

Публикувано на 01.03.2018 г. в 15:00ч.
 • Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Котел за 2018 г.

Документация:
Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Котел за 2018 г.

Последно допълнена на 28.12.2018 г. в 14:48ч.
 • Годишна програма за реализация на Общинския план за развитие (ОПР) на Община Котел за 2017 г.

Документация:
Годишна програма за реализация на Общинския план за развитие (ОПР) на Община Котел за 2017 г.

Публикувано на 06.07.2017 г. в 11.43ч.
 • Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Котел за периода 2017 г.

Документация:
Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Котел за периода 2017 г.

Последно допълнена на 02.06.2017 г. в 16.10ч.
 • Общинска стратегия за личностно развитие на децата и учениците в Община Котел за периода 2017 – 2018 г.

Документация:
Общинска стратегия за личностно развитие на децата и учениците в Община Котел за периода 2017 – 2018 г.

Последно допълнена на 02.06.2017 г. в 16.09ч.
 • Отчет по изпълнението на Общинската програма за закрила на детето за 2016 г.

Документация:
Отчет по изпълнението на Общинската програма за закрила на детето за 2016 г.

Последно допълнена на 02.06.2017 г. в 16.07ч.
 • Общинска програма за закрила на детето на Община Котел за 2017 г.

Документация:
Общинска програма за закрила на детето на Община Котел за 2017 г.

Последно допълнена на 02.06.2017 г. в 16.05ч.
 • Актуализирана програма за управление на отпадъците на Община Котел за периода 2015-2020 г.

Документация:
Актуализирана програма за управление на отпадъците на Община Котел за периода 2015-2020 г.

Последно допълнена на 02.06.2017 г. в 15.22ч.
 • Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Котел за 2017 г.

Документация:
Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Котел за 2017 г.

Последно допълнена на 04.12.2017 г. в 13.51ч.
 • Общински план за младежта за 2017 г.

Документация:
Общински план за младежта за 2017 г.

 • Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Котел

Документация:
Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Котел

 • Стратегия за водено от общностите местно развитие 2014 – 2020 г. на сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Котел, Сунгурларе и Върбица“

Документация:
Стратегия за водено от общностите местно развитие 2014 – 2020 г. на сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Котел, Сунгурларе и Върбица“

 • Общинска програма за закрила на детето за Община Котел за 2016 г.

Документация:
Общинска програма за закрила на детето за Община Котел за 2016 г.

 • Отчет по изпълнението на Общинската програма за закрила на детето за 2015 г.

Документация:
Отчет по изпълнението на Общинската програма за закрила на детето за 2015 г.

 • Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2016-2020 г.) в Община Котел за 2017 г.

Документация:
Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2016-2020 г.) в Община Котел за 2017 г.

 • Стратегия за развитие на социалните услуги на Община Котел (2016 – 2020 г.)

Документация:
Стратегия за развитие на социалните услуги на Община Котел (2016 – 2020 г.)

 • Общински план за младежта за 2016 г.

Документация:
Общински план за младежта за 2016 г.

 • Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Котел за 2016 г.

Документация:
Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Котел за 2016 г.

 • Стратегия за управление и разпореждане с общинската собственост в Община Котел за периода 2015 – 2019 г.

Документация:
Стратегия за управление и разпореждане с общинската собственост в Община Котел за периода 2015 – 2019 г.

 • Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2011 – 2016) в община Котел

Документация:
Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2011 – 2016) в община Котел

 • Общински план за развитие на Община Котел за периода от 2014 – 2020 г.

Документация:
Общински план за развитие на Община Котел за периода от 2014 – 2020 г.

 • Общински план за интегриране на ромите в Община Котел (2014 – 2020)

Документация:
Общински план за интегриране на ромите в Община Котел (2014 – 2020)

 • Актуализиран Общински план за интегриране на ромите в Община Котел (2016 – 2020)

Документация:
Актуализиран Общински план за интегриране на ромите в Община Котел (2016 – 2020)