Устройство на територията, екология и строителство

Списък с услуги:

1. Издаване на скица за недвижим имот, удостоверение за идентичности и обяснителна записка
2. По поддържане на кадастрален план
3. По изготвяне на ПУП или изменение на влязъл в сила ПУП
4. Издаване на виза за проектиране
5. Съгласуване и одобряване на идейни, технически и работни инвестиционни проекти
6. Издаване на разрешение за строеж
7. Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж
8. Издаване на разрешение за преместваеми обекти
9. Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по устройство на територията
10. По поддържане на строежи и имоти в добро състояние
11. Заверяване на документи, преписи от документи и на копия от планове и документацията към тях
12. Екология и услуги на граждани
13. Регистрация на сгради в режим на етажна собственост
14. Контрол по време на строителството