Административни услуги по селско стопанство

Списък с услуги:

1. Издаване на свидетелство за собственост на едър рогат добитък
2. Регистрация на пчелните семейства
3. Отдаване на земеделски земи от общинския поземлен фонд /ОПФ/
4. Отдаване на земеделски земи от ОПФ на безимотни и малоимотни граждани /чл. 56 от НРПУРОИ/
5. Отдаване на земеделски земи, чрез публичен тьрг по реда на глава Х от НРПУРОИ
6. Отдаване под наем на земеделски земи от ОПФ, чрез аренда