Административни услуги по общинска собственост

Списък с услуги:

1. Картотекиране на жилищно нуждаещи се лица и семейства и настаняване в общинско жилище
Правно основание: ЗОС,  НУРУЖНУРОЖФ.

Необходими документи за извършване на услугата:
1. Молба по образец за картотекиране на лицето;
2. Надлежно попълнена декларация за семейно и имотно състояние по образец, утвърден от Кмета на Община Котел, придружена с документи, удостоверяващи достоверността на декларираните обстоятелства.

Такса на документите за картотекиране: 4.00 /четири/ лева

Срок за изпълнение: 2 /два/ месеца за издаване на протокол за картотекиране или отказ от такова.

В двумесечен срок, считано от датата на постъпване на молбата, комисия назначена от Кмета на Общината разглежда подадените документи и според степента на жилищната нужда взема решение за включване или невключване на лицето ( семейството ) в картотеката на нуждаещите се от жилища лица и семейства, в съответната група и подгрупа съгласно чл. 6, ал. 1 от  Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, управление и разпореждане с общинския жилищен фонд, приета от Общински съвет – Котел. Решението на комисията се съобщава на заинтересованите лица по реда на Закона за административното производство. В случай на несъгласие с него то може да бъде обжалвано по реда на същия закон.

Настаняването под наем в общинско жилище се извършва със заповед на Кмета на Община Котел при спазване поредността на лицата в съответната група на картотеката. Издаването на заповедта се предхожда от подаване на нови декларации за семейно и имотно състояние от всички членове на семейството, на лицето подало молба за настаняване. Заповедта за настаняване се отнася за всички членове на семейството на настанения. Заповедта се връчва на настанения срещу подпис. Ако в едномесечен срок от влизане в сила на настанителната заповед не се сключи наемен договор и жилището не се заеме, заповедта се обезсилва, без да необходимо издаването на друг административен акт.

Настанителна заповед се издава при наличие на свободно общинско жилище.

Срок на валидност на настанителната заповед и сключване на договор: 1 /един/ месец

Такса при сключване на договор: 0.90 лева

Място: Дирекция „СиС”, стая № 20

Отговорно лице: ст. специалист „Общинска собственост”

2. Заверка на молба - декларация за нотариус
Правно основание: чл.587, ал.2 от ГПК, НОАМТЦУ

Необходими документи:
1. Заявление /по образец/;
2. Надлежно попълнена молба – декларация с точно описание на имота, за който се иска проверка;
3. Актуална скица на имота.
4. Удостоверение за идентичност на имота по стар и нов план;
5. Обяснителна записка за имота.

Срок за изпълнение на услугата:
– бърза услуга – 3 дни
– обикновена услуга – 7 дни

Такса за  услугата:
– бърза услуга – 22.50 лева
– обикновена услуга – 15.00 лева

Услугата се заплаща от заявителя при предявяването ѝ.

Срок на валидност: няма

Място: Дирекция „СиС”, стая № 20

Отговорно лице: гл. експерт „Общинска собственост”

3. Издаване на удостоверение
Издаване на удостоверение от общ характер

Правно основание: ЗОС , НОАМТЦУ

Необходими документи: Заявление от лицето с посочен точен адрес за кореспонденция и уточняване характера на удостоверението.

Срок за изпълнение на услугата: 7 дни

Такса за услугата: 1.00 лв. / бр.

Срок на валидност: няма

Място: Дирекция „СиС”, стая № 20

Отговорно лице: гл. експерт „Общинска собственост”

 

Издаване на удостоверение във връзка с чл. 66 и чл. 33 от ЗС

Правно основание: ЗОС , ЗС, НОАМТЦУ

Необходими документи:
1. Заявление от лицето, в което задължително е посочена продажната цена на имота;
2. Копие от документ за собственост;
3. Копие от скица на имота;
4. Удостоверение за наследници (при необходимост).

Срок за изпълнение на услугата: 7 дни

Такса за услугата: 5.00 лв. / бр. Услугата се заплаща от заявителя при предявяването ѝ.

Срок на валидност: няма

Място: Дирекция „СиС”, стая № 20

Отговорно лице: гл. експерт „Общинска собственост”

 

Издаване на удостоверение за изплатен приватизиран обект

Правно основание: ЗПСК , НОАМТЦУ

Необходими документи: Заявление

Срок за изпълнение на услугата: 7 дни

Такса за услугата: 25.00 лв. / бр. Услугата се заплаща от заявителя при предявяването ѝ.

Срок на валидност: няма

Място: Дирекция „СиС”, стая № 20

Отговорно лице: гл. експерт „Общинска собственост”

 

Издаване на удостоверение въз основа на справка по актовите книги за общинска собственост

Правно основание: ЗОС , НОАМТЦУ

Необходими документи:
1. Заявление;
2. Копие от документ за собственост;
3. Копие от скица на имота;
4. Удостоверение за идентичност на имота по стар и нов план;
5. Удостоверение за наследници /при необходимост/.

Срок за изпълнение на услугата:
– бърза услуга – 3 дни
– обикновена услуга – 7 дни

Такса за услугата:
– бърза услуга – 7.50 лева
– обикновена услуга – 5.00 лева

Услугата се заплаща от заявителя при предявяване то ѝ.

Срок на валидност: няма

Място: Дирекция „СиС”, стая № 20

Отговорно лице: гл. експерт „Общинска собственост”

 

Издаване на удостоверение за липса на реституционни претенции

Правно основание: НОАМТЦУ

Необходими документи: Заявление с точно описание на имота.

Срок за изпълнение на услугата: 14 дни

Такса за услугата: 5.00 лв. / бр. при предявяване на услугата

Срок на валидност: няма

Място: Дирекция „СиС”, стая № 20

Отговорно лице: гл. експерт „Общинска собственост”

 

Издаване на удостоверение за картотекиране в друга община

Правно основание: ЗУПГМЖСВ, НОАМТЦУ

Необходими документи:
1. Заявление от лицето с посочен точен адрес за кореспонденция;
2. Декларация за семейно и имотно състояние /по образец/.

Срок за изпълнение на услугата: 7 дни

Такса за  услугата: 2.00 лв. / бр. при предявяване на услугата

Срок на валидност: няма

Място: Дирекция „СиС”, стая № 20

Отговорно лице: ст.специалист „Общинска собственост”

4. Издаване на заверка на копие от решения, протоколи, заповеди, актове и договори
Правно основание: НОАМТЦУ

Необходими документи: Заявление от пряко заинтересовано лице с конкретизиране на исканите документи.

Срок за изпълнение на услугата: 7 дни

Такса за услугата: 1.00 лв./ бр.

Срок на валидност: няма

Място: Дирекция „СиС”, стая № 20

Отговорно лице: ст.специалист „Общинска собственост”

5. Продажба на тръжни книжа
Правно основание: НОАМТЦУ

Такса за услугата:
•  За приватизация  – съгласно решението на общински съвет за конкретния обект;
•  За отдаване под наем на нежилищни обекти – 16.00 лв.;
•  За продажба и учредяване право на строеж – 30.00 лв.;

Срок на валидност: при насрочване на всеки търг се определя срок, в който заинтересованите лица могат да закупят тръжни документи.

Място: Дирекция „СиС”, стая № 20

Отговорно лице: гл. експерт „Общинска собственост”

6. Ползване на зали общинска собственост
Правно основание: ЗОС, НОАМТЦУ

Необходими документи: Заявление от заинтересовано лице, с конкретизиране на датите и дейността, за която се иска залата.

Такса за услугата:
•  За семинари и обучение – 20.00 лв.
•  За тържества – 50.00 лв.

Срок за изпълнение на услугата: 7 /седем/ дни. Услугата се заплаща от заявителя при предявяване то ѝ.

Срок на валидност: няма

Място: Дирекция „СиС”, стая № 20

Отговорно лице: ст. специалист „Общинска собственост”

7. Картотекиране на жилищно нуждаещи се лица и семейства с цел учредяване право на строеж за социално жилище в общински имот
Правно основание: чл. 49а от ЗОС,  чл. 42 от НУРУЖНУРОЖФ

Необходими документи за извършване на услугата:
1. Молба по образец за картотекиране на лицето;
2. Надлежно попълнена декларация за семейно и имотно състояние по образец, утвърден от Кмета на Община Котел, придружена с документи, удостоверяващи достоверността на декларираните обстоятелства.

Такса на документите за картотекиране: 4.00 /четири/ лева

Срок за изпълнение: 2 /два/ месеца за издаване на протокол за картотекиране или отказ от такова.

В двумесечен срок, считано от датата на постъпване на молбата, комисия назначена от Кмета на Общината разглежда подадените документи и според степента на жилищната нужда взема решение за включване или невключване на лицето ( семейството ) в Картотека”В” за съответното населено място, в група и подгрупа съгласно  разпоредбите на  Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, управление и разпореждане с общинския жилищен фонд, приета от Общински съвет – Котел. Решението на комисията се съобщава на заинтересованите лица по реда на Закона за административното производство. В случай на несъгласие с него то може да бъде обжалвано по реда на същия закон.

Учредяване правото на строеж за социално жилище се извършва със заповед на Кмета на Община Котел, след Решение на Общински Съвет – Котел,  при спазване поредността на лицата в съответната група на картотеката. Заповедта се връчва на лицата по реда на АПК. Договор се сключва в едномесечен срок от влизане в сила на заповедта. Преди сключване на договор лицата задължително представят:

– декларация, че няма промяна в декларираното при картотекирането имотно състояние;
– служебна бележка, че  няма публични или частни задължения към общината;
– удостоверение за вписвания, отбелязвания и заличавания по партидата на лицето, от Службата по Вписванията при Р.С. – Котел.

Ако в едномесечен срок от влизане в сила на заповедта не се сключи договор за учредяване право на строеж на социално жилище, лицето се изключва от картотека „В” за срок от 5 години.

Срок на валидност на заповедта и сключване на договор: 1 /един/ месец

Такса при сключване на договор: 5.00 лева

Място: Дирекция „СиС”, стая № 20

Отговорно лице: гл. експерт  „Общинска собственост”