Гражданско състояние и гражданска регистрация

отдел “Административно техническо информационно обслужване”
8970 Котел, пл. “Възраждане” № 1, ет. 1, стая № 2
Телефон : 0453/42105
Е-mail: [email protected]

Списък с услуги:

1. Съставяне на акт за раждане
Извършва се за лицата родени в гр. Котел
Правно основание: ЗГР, ЗМДТ

Необходими документи:
• Съобщение за раждане съставено от здравното заведение, където е станало раждането или от компетентно медицинско лице;
• Протокол (в случаите по чл.48 от ЗГР);
• Съдебно решение.

Срок за изпълнение: 7 дни (чл.42 от ЗГР)

Срок на валидност: няма; до анулирането или обявяването на акта за нищожен; съхранява се в Община Котел 130 г.

Такса: Безплатно

Място: Отдел „АТИО”, стая № 2

Отговорно лице: Длъжностно лице по гражданско състояние

Формуляр: утвърден със заповед № РД-02-14-226/07.02.2000 г. МРРБ и МП

2. Издаване на удостоверение за раждане - оригинал
Извършва се за лицата родени в гр. Котел

Правно основание: ЗГР, ЗМДТ

Необходими документи:
• Документи за самоличност на родителите
• Срок за изпълнение: Веднага, при съставянето на акта
• Срок на валидност: До промяна на данните в акта за раждане

Такса: Безплатно

Място: Отдел „АТИО”, стая № 2

Отговорно лице: Длъжностно лице по гражданско състояние

Формуляр: утвърден със заповед № РД-02-14-226/07.02.2000 г. МРРБ и МП

3. Издаване на удостоверение за раждане - дубликат
Извършва се за лицата родени в гр. Котел

Правно основание: ЗГР, ЗМДТ

Необходими документи:
•  Молба по образец ;
•  Документ за самоличност;
•  Квитанция за платена такса ;
•  Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице).

Срок за изпълнение: веднага

Такса: 1.70 лв.

Срок на валидност: До промяна на данните в акта

Място на извършване: Отдел „АТИО”, стая № 2

Дължимата такса се заплаща на място при изготвяне на удостоверението.

Отговорно лице: Длъжностно лице по гражданско състояние

Формуляр: утвърден със заповед № РД-02-14-226/07.02.2000 г. МРРБ и МП

4. Припознаване на родено извънбрачно дете
Извършва се за лицата родени в гр. Котел

Правно основание: СК, ЗГР, ЗМДТ

Необходими документи:
•  Документ за самоличност на припознаващия
•  Заявление за припознаване пред длъжностното лице (по образец) или нотариално заверена декларация (ако се подава по пощата, или в здравното заведение, където е станало раждането);
•  Писмена декларация на майката, че не оспорва припознаването (по желание);
•  Удостоверение за раждане-оригинал на припознавания;

Срок за изпълнение: 3 работни дни.

Такса: Безплатно

Срок на валидност: До промяна на данните в акта

Място на извършване: Отдел „АТИО”, стая № 2

Отговорно лице: Длъжностно лице по гражданско състояние

Документи:

Декларация за припознаване на извънбрачно дете

5. Сключване на граждански брак и съставяне на акт за сключен граждански брак
Извършва се след предварително уговорена дата

Правно основание: СК, ЗГР, ЗМДТ

Необходими документи:
•  Документи за самоличност на встъпващите в брак;
•  Декларации от встъпващите в брак, че не съществува пречка за сключването на брака (по образец);
•  Документи за самоличност на двама свидетели, разрешение от районния съд ( за лица от 16 до 18 •  годишна възраст);
•  Медицински свидетелства на встъпващите в брак;
•  Удостоверения за семейно положение на встъпващите в брак, в случай, че същите не притежават адресна регистрация по постоянен адрес в гр. Котел;
•  Удостоверение за сключване на брак на български гражданин с чужденец в Република България

Желаещите да сключат граждански брак заявяват това писмено или устно пред длъжностното лице по гражданско състояние не по-късно от 30 дни преди избраната дата за сключване на граждански брак.

Срок за изпълнение: в зависимост от избраната дата

Такса: Безплатно

Срок на валидност: Няма, освен в случаите на обявяването на брака за нищожен. Актът за сключен граждански брак се съхранява се в Община Котел 130 г.

Място на извършване: стая № 10

Отговорно лице: Длъжностно лице по гражданско състояние

6. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - оригинал
Правно основание: ЗГР, ЗМДТ

Необходими документи:
•  Документ за самоличност на встъпващите в брак

Срок за изпълнение: Веднага след сключването на брака

Такса: Безплатно

Срок на валидност: До промяна на данните в акта

Място на извършване: стая № 10

Отговорно лице: Длъжностно лице по гражданско състояние

Формуляр: заповед № РД-02-14-226/07.02.2000 г. МРРБ и МП

7. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат
Извършва се за лицата сключили граждански брак в гр. Котел

Правно основание: ЗГР, ЗМДТ

Необходими документи:
•  Документ за самоличност;
•  Квитанция за платена такса;
•  Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице).

Срок за изпълнение: веднага

Такса: 1.70 лв.

Срок на валидност: До промяна на данните в акта

Място на извършване: Отдел „АТИО”, стая № 2

Отговорно лице: Длъжностно лице по гражданско състояние

Формуляр: заповед № РД-02-14-226/07.02.2000 г. МРРБ и МП

8. Съставяне на акт за смърт
Извършва се в празнични и почивни дни

Правно основание: ЗГР, ЗМДТ

Необходими документи:
•  Съобщение за смърт, издадено от здравното заведение, където е настъпила смъртта или от компетентно медицинско лице (подписано, изведено и подпечатано);
•  Лична карта / личен паспорт ( за лицата над 70 години ) на починалото лице;
•  Документ за самоличност на обявителя.

Срок за изпълнение: Веднага при представянето на съобщението, не по-късно от 48 ч. след настъпването на смъртта (чл.54, ал.1 от ЗГР)

Такса: Безплатно

Срок на валидност: Няма. Съхранява се в Община Котел 130 г.

Място на извършване: отдел „АТИО” , стая № 2

Отговорно лице: Длъжностно лице по гражданско състояние

Формуляр: заповед № РД-02-14-226/07.02.2000 г. МРРБ и МП

9. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт - за първи път
Препис-извлечението от акта за смърт представлява разрешение за погребение (чл.61, ал.1 от ЗГР)

Правно основание: ЗГР, ЗМДТ

Необходими документи:
•  Лична карта на обявителя

Срок за изпълнение: Веднага след съставянето на акта

Такса: Безплатно

Срок на валидност: до промяна на данните в акта

Място на извършване: Отдел „АТИО”, стая № 2

Отговорно лице: Длъжностно лице по гражданско състояние

Формуляр: заповед № РД-02-14-226/07.02.2000 г. МРРБ и МП

10. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт
Извършва се за лица починали в гр. Котел

Правно основание: ЗГР, ЗМДТ

Необходими документи:
•  Документ за самоличност на лицето искащо услугата, което трябва да бъде наследник на починалия;
•  Квитанция за платена такса;
•  Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице)

Срок за изпълнение: веднага

Такса: 1.70 лв.

Срок на валидност: До промяна на данните в акта

Място на извършване: Отдел „АТИО”, стая № 2.

Отговорно лице: Длъжностно лице по гражданско състояние

Формуляр: заповед № РД-02-14-22607.02.2000 г. МРРБ и МП

11. Пресъставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове съставени в чужбина
Пресъставят се:

А) Акт за раждане – в общината по постоянния адрес на майката, а ако тя не е български гражданин – в общината по постоянния адрес на бащата;

Б) Акт за граждански брак – в общината по постоянния адрес на съпруга, а ако той не е български гражданин – в общината по постоянния адрес на съпругата;

В) Акт за смърт – в общината по постоянния адрес на починалия.

Правно основание: ЗГР, Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа (утв. с ПМС 184 от 1958 г., ДВ бр.73/1958 г., изм. ДВ бр.10/ 1964 г., бр.77/ от 1976 г., бр.96/1982, бр.77/1983 г., бр.103/1990 г.), Конвенция за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове (Хага, 05.10.1961 г.), междуправителствени конвенции, договори и спогодби, ЗМДТ

Необходими документи:
•  Препис от акта за гражданско състояние, съставен от български консулски или дипломатически представител, или от чуждестранните местни органи по гражданско състояние, където е настъпило събитието – изпратени по дипломатически път или представени от лицето или от нотариално упълномощен негов представител – преведени и легализирани;
•  Документи за идентичност на имената – преведени и легализирани;
•  Заверени ксерокопия на лични регистрационни картони;
•  Документ за самоличност на лицето или упълномощения представител – когато се представят пред длъжностното лице в общината;
•  Нотариално заверено пълномощно на упълномощеното лице

Срок за изпълнение: 7 работни дни

Такса: Безплатно

Срок на валидност: няма

Място на извършване: Отдел „АТИО”, стая № 2 ( за пресъставяне на актове за раждане и смърт ) и стая № 10 ( за пресъставяне на актове за брак )

Отговорно лице: Длъжностно лице по гражданско състояние

Формуляр: Заповед № 02-14-226/07.02.2000 г. МРРБ и МП

В тези случаи издаването на оригинални удостоверения за раждане, граждански брак и препис-извлечение от акта за смърт се извършва по реда на т.2, т.6 и т.9

12. Издаване на пълни преписи или заверени фотокопия от актове за гражданско състояние
Правно основание: ЗГР, ЗМДТ

Необходими документи:
•  Молба по образец;
•  Документ за самоличност;
•  Квитанция за платена такса;
•  Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице )

Срок за изпълнение: веднага

Такса: 1.70 лв. ( за преписи ); 1.00 лв. на заверена страница ( за фотокопия );

Срок на валидност: До промяна на данните в акта

Място на извършване: Отдел „АТИО”, стая № 2;

Отговорно лице: Длъжностно лице по гражданско състояние

13. Отбелязвания, допълнения и поправки в актове за гражданско състояние
Правно основание: ЗГР, ЗБГ

Необходими документи:
•  Съдебно решение;
•  Заявление от лицето;
•  Указ на президента за придобиване, възстановяване, освобождаване или лишаване от българско гражданство.

Срок за изпълнение: 3 работни дни

Такса: Безплатно

Срок на валидност: До промяна на данните

Място на извършване: Отдел „АТИО”, стая № 2

Отговорно лице: Длъжностно лице по гражданско състояние

14. Възстановяване и промяна на име по чл.19а от ЗГР
А) Възстановяват се предишните имена на български граждани, на които принудително са променени имената. Възстановяват се или се променят имената на непълнолетни, ако имената на техните родители или на единия от тях са принудително променени.

Б) Заявленията за възстановяване и промяна на име по чл.19а от ЗГР се подават в общината по постоянния адрес на лицето. За лицата с настоящ адрес в чужбина, заявлението се подава по дипломатически път.

Правно основание: ЗГР, Инструкция от юни 2001 г. на МРРБ за прилагане на чл.19а от ЗГР, ЗМДТ

Необходими документи:
•  Документ за самоличност;
•  Заявление по образец с нотариална заверка на подписа на лицето (за непълнолетни заявлението се подписва от родителите);
•  Заверен пълен препис или фотокопие от акта за раждане (при възможност).

Срок за изпълнение:
•  30 дни за вземане на решение;
•  3 дни за съобщаване на лицето;
•  7 дни за обжалване.

Такса: Безплатно

Срок на валидност: До промяна на данните

Място на извършване: Отдел „АТИО”, стая № 2

Отговорно лице: Длъжностно лице по гражданско състояние

Документи:

Заявление за възстановяване или промяна на имена

15. Промяна в гражданското състояние при развод
Правно основание: ЗГР, СК

Необходими документи:
•  Документ за самоличност;
•  Влязло с сила заверено решение от съда за развод;
•  Съобщение за прекратен граждански брак / Образец ЕСГРАОН ТДС № 2 ПБ.

Срок за изпълнение: Веднага

Такса: Безплатно

Място на извършване: Отдел „АТИО”, стая № 2

Отговорно лице: Длъжностно лице по гражданско състояние

16. Промяна на гражданското състояние при смърт на съпруга(та )
Извършва се за лица с постоянен адрес в гр. Котел, по устна молба

Правно основание: ЗГР, ЗМДТ

Необходими документи:
•  документ за самоличност;
•  препис – извлечение от акта за смърт.

Срок за изпълнение: Веднага

Такса: Безплатно

Място на извършване: Отдел „АТИО”, стая № 2

Отговорно лице: Длъжностно лице по гражданско състояние

17. Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за раждане или смърт
Правно основание: ЗГР, ЗМДТ

Необходими документи:
•  Молба по образец;
•  Документ за самоличност;
•  Квитанция за платена такса;
•  Документ удостоверяващ раждането (смъртта);
•  Нотариално заверено пълномощно ( в случаите на искане от друго лице).

Срок за изпълнение: 3 рабoтни дни

Такса: 1.70 лв.

Срок на валидност: до съставянето на акта с постановено съдебно решение

Място на извършване: Отдел „АТИО”, стая № 2

Отговорно лице: Длъжностно лице по гражданско състояние

18. Издаване на удостоверение за наследници
Издава се за починалите с постоянен адрес (местожителство) в гр. Котел

Правно основание: ЗГР, Закон за наследството, ЗМДТ

Необходими документи:
•  Молба – декларация от наследник
•  Документ за самоличност на наследника, подал молбата – декларация
•  Квитанция за платена такса
•  Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице)

За лица, чийто последен постоянен адрес е гр. Котел, но са починали някъде другаде се прилага препис – извлечение от акта за смърт.

Срок за изпълнение: 3 работни дни

Такса: 2.20 лв.

Срок на валидност: До промяна в реда на наследниците; друг, определен от изискващата институция

Място на извършване: Отдел „АТИО”, стая № 2

Отговорно лице: Длъжностно лице по гражданско състояние

Документи:

Молба-декларация за наследници

19. Издаване на удостоверение за семейно положение и членове на семейството
Издава се за лица с постоянен адрес в гр. Котел

Правно основание: ЗГР, ЗМДТ

Необходими документи:
•  Декларация по образец;
•  Документ за самоличност;
•  Квитанция за платена такса;
•  Нотариално заверено пълномощно ( в случаите на искане от друго лице )

Срок за изпълнение: 3 работни дни

Такса: 1.70 лв.

Срок на валидност: До промяна в семейното положение

Място на извършване: Отдел „АТИО”, стая № 2

Отговорно лице: Длъжностно лице по гражданско състояние

Документи:

Декларация за семейно положение

20. Издаване на удостоверение за родствени връзки
Издава се за лица с постоянен адрес в гр. Котел

Правно основание: ЗГР, ЗМДТ

Необходими документи:
•  Декларация по образец ;
•  Документ за самоличност;
•  Документи за гражданско състояние доказващи родствени връзки (при липса на данни в регистъра на населението);
•  Квитанция за платена такса ;
•  Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице).

Срок за изпълнение: 3 работни дни

Такса: 1.70 лв.

Място на извършване: Отдел „АТИО”, стая № 2

Отговорно лице: Длъжностно лице по гражданско състояние

Документи:

Декларация за родствени връзки

21. Издаване на удостоверение за идентичност на имена
Издава се само за лица с постоянен адрес в гр. Котел

Правно основание: ЗГР, ПМС 35/29.04.1974 г.(ДВ бр.39/21.05.1974 г.), ЗМДТ

Необходими документи:
•  Декларация за идентичност на имена;
•  Документ за самоличност;
•  Документите, в които се явява различието в имената;
•  Квитанция за платена такса;
•  Нотариално заверено пълномощно ( в случаите на искане от друго лице )

Срок за изпълнение: веднага

Такса: 1.70 лв.

Място на извършване: Отдел „АТИО”, стая № 2

Отговорно лице: Длъжностно лице по гражданско състояние

Документи:

Декларация за идентичност на лице с различни имена

22. Издаване на удостоверение за сключване на граждански брак с чужденец в чужбина
Извършва се за лица с постоянен адрес на територията на Община Котел

Правно основание: ЗГР, СК, ЗМДТ

Необходими документи:
•  Документ за самоличност;
•  Заявление по образец;
•  Квитанция за платена такса;
•  Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице).

За лица, чийто постоянен адрес е в някои от кметствата на територията на общината, е необходимо удостоверение за семейно положение, издадено от съответното кметство.

За лица, със семейно положение „разведен” се прилага влязло в сила решение за развод.

За лица, със семейно положение „вдовец / вдовица” се прилага препис-извлечение от акта за смърт на починалия съпруг.

Срок за изпълнение: 3 работни дни

Такса: 3.00 лв. / Заверка за чужбина: 2.00 лв.

Срок на валидност: 6 месеца

Място на извършване: Отдел „АТИО”, стая № 2

Отговорно лице: Длъжностно лице по гражданско състояние

23. Издаване на удостоверение за сключване на граждански брак с чужденец в Община Котел
Правно основание: ЗГР, СК, ЗМДТ

Необходими документи:
•  Документ за самоличност на встъпващите в брак;
•  Заявление по образец ;
•  Удостоверение за семейно положение и законодателна справка за чуждия гражданин (преведено и с необходимите заверки и легализации).

Срок за изпълнение: 3 работни. Дни

Такса: 3.00 лв.

Срок на валидност: 6 месеца

Място на извършване: Отдел „АТИО”, стая № 2

Отговорно лице: Длъжностно лице по гражданско състояние

24. Издаване на удостоверение за гражданска регистрация в свободен текст - по искане на гражданина
Извършва се за лица с постоянен адрес в гр. Котел, въз основа на заявление свободен текст

Правно основание: ЗГР, ЗМДТ

Необходими документи:
•  Документ за самоличност

Срок за изпълнение: 3 работни дни

Такса: 1.00 лв.

Място на извършване: Отдел „АТИО”, стая № 2

Отговорно лице: Длъжностно лице по гражданско състояние

25. Заверка на документи за гражданско състояние за чужбина
Правно основание: ЗГР, Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа (утв. с ПМС 184/1958 г. ДВ бр.73/1958 г, изм. бр.10/4.02.1964, бр77/28.09.1976 г., бр.96/7.12.1982г., бр77/4.10.1983 г., бр.103/25.12.1990 г.), ЗМДТ

Необходими документи:
•  Документ за самоличност;
•  Документ по гражданската регистрация, издаден от Община Котел или от някое от кметствата на територията на общината.

Срок за изпълнение: веднага

Такса: 2.00 лв.

Срок на валидност: 6 месеца

Място на извършване: Отдел „АТИО”, стая № 2

Отговорно лице: Длъжностно лице по гражданско състояние

26. Приемане и обработка на заявление за постоянен адрес. Издаване на удостоверение за постоянен адрес
Правно основание: ЗГР, ЗБДС, ЗМДТ

Необходими документи:
•  Документ за самоличност;
•  Заявление по образец ;
•  Документи по гражданското състояние (удостоверение за раждане, удостоверение за сключен граждански брак, препис-извлечение от акт за смърт за близки, съдебно решение за развод, съдебно решение за промяна на име и др.)

Срок за изпълнение: Веднага

Такса: 1.00 лв.

Срок на валидност: До промяна на постоянния адрес

Място на извършване: Отдел „АТИО”, стая № 2

Отговорно лице: Длъжностно лице по гражданско състояние

Формуляр: Заявление по образец – цена на заявлението: 0.20 лв.

За малолетни, непълнолетни и поставени под запрещение лица заявлението се подписва от законните им представители.

27. Издаване на удостоверение за постоянен адрес
Издава се за лица с постоянен адрес в гр. Котел

Правно основание: ЗГР, ЗМДТ

Необходими документи:
•  Документ за самоличност

Срок за изпълнение: веднага

Такса: 1.00 лв.

Срок на валидност: 6 месеца

Място на извършване: Отдел „АТИО”, стая № 2

Отговорно лице: Длъжностно лице по гражданско състояние

28. Приемане и обработка на адресна карта. Издаване на удостоверение за настоящ адрес
Извършва се при промяна на настоящия адрес. За малолетни, непълнолетни или поставени под запрещение лица, заявяването се извършва от законните им представители

Правно основание: ЗГР, ЗМДТ

Необходими документи:
•  Документ за самоличност
•  Адресна карта по образец

Срок за изпълнение: Веднага

Такса: 1.00 лв.

Срок на валидност: До промяна на настоящия адрес

Място на извършване: Отдел „АТИО”, стая № 2

Отговорно лице: Длъжностно лице по гражданско състояние

Формуляр: Адресна карта по образец – цена на адресната карта: 0.20 лв.

29. Издаване на удостоверение за настоящ адрес
Издава се за лица с постоянен или настоящ адрес в гр. Котел

Правно основание: ЗГР, ЗМДТ

Необходими документи:
•  Документ за самоличност

Срок за изпълнение: веднага

Такса: 1.00 лв.

Срок на валидност: 6 месеца

Място на извършване: Отдел „АТИО”, стая № 2

Отговорно лице: Длъжностно лице гражданско състояние

30. Вписване в регистъра на населението - съставяне на личен регистрационен картон. Поддържане и актуализация на данните в ЛРК
Правно основание: ЗГР

Необходими документи:
•  Заявен постоянен адрес в гр. Котел, или съставен акт за раждане на дете с постоянен адрес на родителите в гр. Котел ( при различни ПА на родителите се избира по тяхно желание постоянния адрес на един от тях в гр. Котел );
•  Документ за самоличност.

Срок за изпълнение: Нормативно определен по технологията за поддържане на ЕСГРАОН

Такса: Безплатно

Срок на валидност: няма; съхранява се и се поддържа в Община Котел 130 г.

Място на извършване: Отдел „АТИО”, стая № 2.

Отговорно лице: Длъжностно лице по гражданска регистрация

31. Вписване в регистъра на населението на лица получили или възстановили българско гражданство. Вписвания и архивиране на ЛРК на лица освободени или лишени от българско гражданство
Правно основание: ЗГР и ЗБГ

Необходими документи:
•  Документ за самоличност;
•  Уведомително писмо от МП до Община Котел, удостоверение за придобиване (възстановяване) на българско гражданство (издадено от МП);
•  Удостоверения за гражданското състояние на лицето;
•  Подадено заявление за постоянен адрес и адресна карта за настоящ адрес.

Срок за изпълнение: 7 работни дни

Такса: Безплатно

Място на извършване: Отдел „АТИО”, стая № 2

Отговорно лице: Длъжностно лице по гражданско състояние

32. Вписване в регистъра на населението на чужденци получили разрешение за постоянно пребиваване, лица без гражданство, получили хуманитарен статут или статут на бежанец. Съставяне и поддържане на Личен регистрационен картон. Издаване на Удостоверение за вписване в картотечния регистър на населението
Правно основание: ЗГР, Закон за чужденците в Република България, Закон за убежището и бежанците

Необходими документи:
•  Удостоверение за разрешено постоянно пребиваване;
•  Документ за самоличност;
•  Подадено заявление за постоянен адрес и адресна карта за настоящ адрес;
•  Документи по гражданско състояние ( раждане, граждански брак, развод, смърт – за лицето и членовете на семейството и др.).

Срок за изпълнение: 7 раб. дни

Такса: Безплатно

Място на извършване: Отдел „АТИО”, стая № 2

Отговорно лице: Длъжностно лице по гражданско състояние

33. Издаване на заверен препис или фотокопие от личен регистрационен картон или страница от семейния регистър на населението (поддържан до въвеждането на ЕСГРАОН)
Правно основание: ЗГР, ЗМДТ

Необходими документи:
•  Документ за самоличност;
•  Молба.

Срок за изпълнение: веднага

Такса: 1.00 лв. на заверена страница

Място на извършване: Отдел „АТИО”, стая № 2

Отговорно лице: Длъжностно лице по гражданско състояние

Формуляр: по утвърден образец

34. Приемане на необходимите документи за установяване наличието на българско гражданство, изпращане до Министерство на правосъдието, получаване на удостоверение за наличие на българско гражданство и предоставяне на лицето
Извършва се за лица с постоянен адрес (местожителство) в гр. Котел или в населено място на територията на Община Котел. Лицата постоянно пребиваващи в чужбина подават документите в българска консулска служба или посолство, които ги препращат до общината.

Правно основание: Закон за българското гражданство, Наредба № 1 / 19.02.1999 г. за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство

Необходими документи:

1. Молба по образец, съгласно Приложение № 5 от Наредба № 1 от 19 февруари 1999 г. за прилагане на Глава пета от Закона за българското гражданство.

Молбата трябва да бъде написана на български език.

Когато лицето е починало, молбата се попълва и подписва от наследник, като се вписват данните на починалото лице.

Когато лицето не е навършило 14-годишна възраст или е поставено под пълно запрещение, молбата се подава от името на двамата родители или настойника му. Тя се подава само от единия родител, когато другият е лишен от родителски права или само от майката, когато бащата е неизвестен.

Лице от 14- до 18-годишна възраст или поставено под ограничено запрещение подава молбата лично. Молбата се приподписва от двамата родители или попечителя. Тя се приподписва само от единия родител, когато другият е лишен от родителски права или само от майката, когато бащата е неизвестен.

Молбите се подават лично, по пощата или чрез изрично упълномощено по нотариален ред лице в общината по постоянния адрес на лицето или чрез общината по местожителство или постоянен адрес преди напускане на страната, която ги изпраща служебно в Министерство на правосъдието.

Лицата, живеещи в чужбина, могат да подадат молбата за установяване наличието на българско гражданство в българските дипломатически или консулски представителства в чужбина.

2. Препис от акта за раждане или дубликат на удостоверение за раждане, издаден от съответния български или чуждестранен компетентен орган.

3. Документ, удостоверяващ датата и начина на напускане на страната – отнася се за лицата от небългарски произход.

4. Справка по регистрите за гражданското състояние от съответната община или кметство относно гражданството на лицето.

5. Актуална снимка паспортен формат – 2 броя.

6. Вносна бележка за платена държавна такса в размер на 50 лв. по сметка на Министерство на правосъдието, БНБ – ЦУ, IBAN – BG09 BNBG 9661 3000 1737 01, BIC: BNBG BGSD.

Документите, представени от заинтересуваните лица, в зависимост от чуждата държава, от която произхождат, трябва да отговарят на изискванията на съответните разпоредби на двустранните  международни договори или на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранните публични актове, съставена в Хага на 05 октомври 1961 г., по които Република България е страна, или на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа / обн. ДВ, бр.73 от 1958 г., изм .и доп. бр.10 от 1964 г., бр.77 от 1976 г., бр.96 от   1982 г., бр.77 от 1983 г. и бр.103 от 1990 г./, както и да бъдат снабдени с преводи на български език, които се извършват и заверяват по предвидения от Правилника ред.

Молбите, подадени по пощата или чрез пълномощник трябва да бъдат  с нотариално заверен подпис на молителя.

Лицето посочва адрес, телефон( или упълномощено от него лице), на които да бъде уведомено при получаването на удостоверението

Срок за изпълнение:

1. Изпращане до МП – 1 работен ден от получаването на необходимите документи

2. Уведомяване и връчване на лицето – до 3 работни дни от получаването на удостоверението.

Такса: Безплатно

Срок на валидност: 12 месеца от издаването

Място на извършване: Отдел „АТИО”, стая № 2

Отговорно лице: Длъжностно лице по гражданско състояние

Документи:

Молба за установяване наличието на българско гражданство

35. Издаване на удостоверение за извършена промяна в личен регистрационен картон (ЛРК)
Необходими документи:
•  Документ за самоличност;
•  Заявление по образец ;
•  Документи по гражданското състояние (удостоверение за раждане, удостоверение за сключен граждански брак, препис-извлечение от акт за смърт за близки, съдебно решение за развод, съдебно решение за промяна на име и др.)

Срок за изпълнение: Веднага

Такса: 1.00 лв.

Място на извършване: Отдел „АТИО”, стая № 2

Отговорно лице: Длъжностно лице по гражданско състояние