Гражданско състояние и гражданска регистрация

отдел „Административно техническо информационно обслужване“
8970 Котел, пл. „Възраждане“ № 1, ет. 1, стая № 2
Телефон : 0453/42105
Е-mail: kmet@kotel.bg

Списък с услуги:

1. Съставяне на акт за раждане
2. Издаване на удостоверение за раждане - оригинал
3. Издаване на удостоверение за раждане - дубликат
4. Припознаване на родено извънбрачно дете
5. Сключване на граждански брак и съставяне на акт за сключен граждански брак
6. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - оригинал
7. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат
8. Съставяне на акт за смърт
9. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт - за първи път
10. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт
11. Пресъставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове съставени в чужбина
12. Издаване на пълни преписи или заверени фотокопия от актове за гражданско състояние
13. Отбелязвания, допълнения и поправки в актове за гражданско състояние
14. Възстановяване и промяна на име по чл.19а от ЗГР
15. Промяна в гражданското състояние при развод
16. Промяна на гражданското състояние при смърт на съпруга(та )
17. Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за раждане или смърт
18. Издаване на удостоверение за наследници
19. Издаване на удостоверение за семейно положение и членове на семейството
20. Издаване на удостоверение за родствени връзки
21. Издаване на удостоверение за идентичност на имена
22. Издаване на удостоверение за сключване на граждански брак с чужденец в чужбина
23. Издаване на удостоверение за сключване на граждански брак с чужденец в Община Котел
24. Издаване на удостоверение за гражданска регистрация в свободен текст - по искане на гражданина
25. Заверка на документи за гражданско състояние за чужбина
26. Приемане и обработка на заявление за постоянен адрес. Издаване на удостоверение за постоянен адрес
27. Издаване на удостоверение за постоянен адрес
28. Приемане и обработка на адресна карта. Издаване на удостоверение за настоящ адрес
29. Издаване на удостоверение за настоящ адрес
30. Вписване в регистъра на населението - съставяне на личен регистрационен картон. Поддържане и актуализация на данните в ЛРК
31. Вписване в регистъра на населението на лица получили или възстановили българско гражданство. Вписвания и архивиране на ЛРК на лица освободени или лишени от българско гражданство
32. Вписване в регистъра на населението на чужденци получили разрешение за постоянно пребиваване, лица без гражданство, получили хуманитарен статут или статут на бежанец. Съставяне и поддържане на Личен регистрационен картон. Издаване на Удостоверение за вписване в картотечния регистър на населението
33. Издаване на заверен препис или фотокопие от личен регистрационен картон или страница от семейния регистър на населението (поддържан до въвеждането на ЕСГРАОН)
34. Приемане на необходимите документи за установяване наличието на българско гражданство, изпращане до Министерство на правосъдието, получаване на удостоверение за наличие на българско гражданство и предоставяне на лицето
35. Издаване на удостоверение за извършена промяна в личен регистрационен картон (ЛРК)