Подадени проектни предложения

» ПУДООС 2017

“Рехабилитация на съществуващи улици, тротоарни настилки и съоражения към тях в гр. Котел“ 

„Интегрирани подходи за активно включване на социално уязвими групи чрез обучение и заетост и създаване на социално-здравен център за жителите на община Котел“ по Процедура BG05M9OP001-2.005 „Активно включване” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Приоритетна ос „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”

Продължителност: 16 месеца

Обща цел: Създаване на Център за интегрирани социално-здравни услуги за реализация на комплексни действия в посока улесняване достъпа до заетост на социално уязвими групи
Основна цел на проекта е идентифициране и мотивиране на неактивни лица от 18 до 29 годишна възраст за активно включване в обучение или реално участие на пазара на труда.

Специфични цели:

  1. Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места за хора с увреждания и лица, които полагат грижи за зависими членове на семействата.
  2. Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване на лица и семейства в риск.
  3. Повишаване чувството на значимост, осигуряване на заетост и активност на лицата от целевите групи, които имат шансове и възможности за трудова реализация в обичайна и/или специализирана работна среда.
  4. Оптимизиране на общинските разходи и справяне с местни проблеми – безработица, социална изолация, бедност.
  5. Въвеждане и функциониране на интегрирани социално-здравни услуги в специализирани кабинети и на терен в дома на потребителя чрез дейността на мултидисциплинарен и мобилен екип.
  6. Предоставяне на услугата Личен/Социален асистент за по-достъпна домашна среда

Основни дейности:

 • Създаване на организация за изпълнение и управление на проекта и на система за мониторинг и оценка;
 • Подбор на кандидат потребителите по Компонент 1 и Компонент 2 на схемата „Активно включване“. Изготвяне на оценка на потребностите. Преценка за необходимостта от осигуряване на достъп до интегрирани услуги, според специфичните потребности на човека в неравностойно положение. Подбор на потребителите в зависимост от нуждите и потребностите. Сключване на договори за услуги;
 • Предоставяне на обучение за професионална квалификация на хора с увреждания и на членове на семейства, които полагат грижи за зависими негови членове , съгласно изготвените индивидуални планове за личностно и професионално развитие;
 • Осигуряване на почасова заетост на лицата от целевите групи, които са преминали обучение за повишаване на професионалната квалификация или придобиване на нова;
 • Обновяване и текущ ремонт, на сградата, в която ще функционира Център за интегрирани социални и здравни услуги;
 • Оборудване на ЦИСЗУ, материално обезпечаване на дейностите;
 • Подобряване на достъпа до здравеопазване и социални услуги чрез предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги в общността за хора с увреждания и семействата в риск според техните индивидуални потребности от Мултидисциплинарен екип в Консултативен медикосоциален кабинет;
 • Предоставяне на услуги в домашна среда, регламентирани в ППЗСП „Личен асистент”, „Социален асистент”;
 • Промотиране и популяризиране на проекта.
Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020„Всички заедно, стъпка по стъпка към по-светло бъдеще”  по процедура „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“ BG05M20P001-3.002.

 

Срок на договора: 26 месеца

Стойност: 668 207.60 лв.

Обща цел: Да се подпомогнат учениците, произхождащи от етнически малцинства от община Котел, да се изградят като пълноценни граждани и да постигнат успешна професионална, социална и творческа реализация.

Основни услуги и дейности:

 • Въвеждане на мобилни групи за подкрепа и организиране на кампании с родители и местната общност, да се засили мотивацията на учениците и родителите за участие в образователния процес.
 • Сформиране на групи за допълнителни занимания с ученици, за които българския език не е майчин, да се компенсират пропуските при усвояване на учебния материал.
 • Организиране на дейности, насочени към съхраняване и развитие на културната идентичност на учениците от етническите малцинства, взаимно да се опознаят учениците от различните етноси и да се възпитат в дух на толерантност.
 • Подкрепа на ученици от етническите малцинства за продължаване на образованието в гимназиалния етап и за успешно завършване на  средно образование;
 • Насърчаване участието на родителите в образователния процес;