4-2017-002

Предмет на поръчката:Изпълнение на СМР през 2017 г. за ремонт на обекти от уличната мрежа, разположена на територията на община Котел
Възложител:Община Котел
Уникален номер на поръчката в Регистъра на АОП:00111-2017-0002
Вид на процедурата:Публично състезание
Краен срок за получаване на оферти:19.06.2017 г., 17:00 часа
Дата, час и място за отваряне на офертите:20.06.2017 г., в 10:30 часа
Заседателна зала на Община Котел, гр.Котел, пл.”Възраждане” № 1, Административна сграда, етаж 1
Тип на документаПубликуван на:
1.Решение за откриване на процедурата22.05.2017
2.Обявление за обществена поръчка22.05.2017
3.Документация22.05.2017