Процедури по ЗОП

4-2017-001 – „Поддържане на общински пътища, реконструкция, основен и текущ ремонт на обекти от уличната и общинска пътни мрежи, разположени на територията на община Котел, за срок от 3 години

Дата на публикуване: 02.02.2017 г.
Актуално състояние на поръчката: спряна
» Електронно досие