Процедури по ЗОП

4-2017-002 – „Изпълнение на СМР през 2017 г. за ремонт на обекти от уличната мрежа, разположена на територията на община Котел“

Дата на публикуване: 22.05.2017 г.
Актуално състояние на поръчката: отворена
» Електронно досие

4-2017-001 – „Поддържане на общински пътища, реконструкция, основен и текущ ремонт на обекти от уличната и общинска пътни мрежи, разположени на територията на община Котел, за срок от 3 години

Дата на публикуване: 02.02.2017 г.
Актуално състояние на поръчката: прекратена
» Електронно досие