Център за работа с деца на улицата със съпътстваща образователна дейност

сградата с детска площадка за игра

Центърът за работа с деца на улицата със съпътстваща образователна дейност– Котел (ЦРДУ) е комплекс от социални услуги, насочени към превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца с липсващ родителски контрол и грижа, както и на деца със застрашаващо благосъстоянието им поведение и в конфликт със закона.

Цели на услугите:

·         Осигуряване на подкрепа за отглеждане на детето в сигурна и стабилна семейна среда;

·         Предоставяне на дневна грижа и осигуряване на условия за равен достъп на всяко дете до цялостната мрежа от здравни, социални и образователни услуги и придобиване на социални умения.

Целеви групи:

  • неглижирани деца, с липса на родителска или друга заместваща я грижа и контрол, които скитат,  упражняват различни тежки форми на детски труд и/или водят начин на живот, създаващ на риск от увреждане на развитието им;
  • деца, необхванати от образователната система, отпаднали или в риск от отпадане от училище;
  • деца на 5 – 4 години, необхванати от детски градини, при които е необходимо да се повиши готовността им за включване в задължителна предучилищна подготовка;
  • деца със застрашаващо благосъстоянието им поведение
  • деца в конфликт със закона

и техните семейства

Децата и техните семейства могат да ползват услугите в Центъра чрез:

  • насочване от Отдел „Закрила на детето”(ОЗД) в Дирекция „Социално подпомагане” (ДСП)- Котел;
  • активно издирване на деца в риск чрез мобилна работа (ежедневни обходи в гр. Котел и другите населени места в общината, при които се идентифицират деца от целевите групи, а родителите им се информират за възможността за ползване на услугите в ЦРДУ);
  • по инициатива на самото дете или родителите му
  • по заявка на различни институции – училища, детски градини, Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на мололетни и непълнолетни, Детска педагогическа стая

При всички случаи ОЗД преценява необходимостта от ползване на социалната услуга. След получаване на Направление за ползване на социална услуга от ОЗД, родителите/настойниците/попечителите на детето  сключват договор за предоставяне на конкретната услуга с доставчика на услугата.

Ползването на услугите в ЦРДУ е безплатно.

Контакти:

Директор: Мария Ригова

Адрес: гр. Котел, ул. “Изворска“ 21

 тел. 0879665070

e – mail: [email protected]