Заповед за отваряне на детските градини на територията на община Котел

З А П О В Е Д

№ РД – 13- 194
гр. Котел, 26.05.2020 г.

Подписаният, Коста Каранашев – Кмет на Община Котел, като взех предвид обявената с Решение № 325 на Министерски съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидимична обстановка, Заповед РД -01-272 / 20.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването, по аргумент за противното от която детските ясли и детските градини могат да бъдат отворени след 21.05.2020 г. на основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/,

З А П О В Я Д В А М:

I. Възстановявам работата на всички детски градини на територията на община Котел, считано от 01.06.2020 г., при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-262/14.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването и следните допълнителни такива:

1. Приемът на децата във всички детски градини на територията на община Котел да се организира при максимална пълняемост на групите.

2. Организацията на работа в детските градини на територията на община Котел в условията на извънредна епидемиологична обстановка да се извършва при спазване на Мерки за организиране на дейностите в детските градини след възстановяване на приема на деца, разработени от Министерството на образованието и науката (Мерките) и съгласно Методология за организиране на дейностите в детските на територията на община Котел по време на извънредна епидемиологична обстановка (Методологията), неразделна част от настоящата заповед.

II. Директорите на детските градини да организират процесите по възстановяване работата на съответното детско заведение съобразно Мерките и Методологията, както и:

1. Да инициират предварително проучване сред родителите дали, откога, при каква организация и колко дълго биха желали децата им да посещават детска градина;

2. Да разработят вътрешни правила за организиране дейността на детските заведения съобразно спецификата на всяко едно от тях в условията на извънредна епидемична обстановка;

3. Да създадат необходимата организация, за да уведомят всеки родител за правилата за работа на детските заведения по време на извънредната обстановка;

4. При съобразяване с капацитета на сградата и броя на децата, които ще посещават детската градина, да направят разпределение на учителите, които ще поемат групите, и да изготвят график за работа им, като ежеседмично го актуализират;

5. Да организират обезопасяване (дезинфекция) на средата, като отстранят всички предмети и играчки, които не могат да бъдат дезинфектирани;

6. Да осигурят необходимите средства за хигиена и поддържането на личната безопасност на персонала, на децата и такива за измиване на ръцете;

7. Да осигурят дистанция между различните групи и обслужващия ги персонал, децата да останат, доколкото е възможно, в една и съща група и помещение, с един и същи персонал;

8. Да създадат организация за лица, чиито задължения не включват директна работа с деца, да не влизат в контакт с деца;

9. Да ограничат контактите между служители, работещи в различни групи, а ако това не е възможно, да ограничат времето за контакт, като същевременно се поддържа безопасно разстояние (по-малко от 15 минути, повече от 2 м.).

III. Медицинските сестри от училищно здравеопазване, работещи в училищата, да са на разположение за извършване на дейностите, разписани в Мерките и Методологията, свързани с измерване на температурата, поддържане личната хигиена на децата в детските градини, както и извършване на дейности по дезинфектиране.

IV. Заповедта да се съобщи на директорите на детските градини на територията на община Котел, заместник-кмета по “Устройство на територията, екология, култура, образование, спортни, младежки, социални и хуманитарни дейности “, медицинските сестри от системата на училищното здравеопазване при Община Котел и да се публикува в интернет страницата на Община Котел.

КМЕТ НА ОБЩИНА КОТЕЛ: ……….П…………….
/КОСТА КАРАНАШЕВ/

Гр.Котел, обл.Сливен пл. “Възраждане” № 1, тел. 0453/4 23 36,4 20 30, факс: 4 25 40, e-mail: [email protected]