УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 66 ОТ АПК относно одобряване на план- сметка на разходите за таксa за битови отпадъци за 2022 г.