Rules for amending and supplementing the Rules of Organization and Activities of the Municipal Council, its committees and its interaction with the municipal administration

Общински съвет Котел обявява провеждането на обществени консултации във връзка с проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общински съвет – Котел, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация (ПОДОСКНКВОА).

На основаниe чл.26, ал.3 от ЗНА и във връзка с чл.77 от АПК, проектът на нормативния акт, ведно с мотивите към него се предоставя на Вашето внимание, като в тридесет дневен срок от публикуването на настоящото съобщение на интернет страницата на Община Котел може да депозирате писмено Вашите предложения и становища по проекта в стая № 10, в сградата на община Котел, в рамките на работното време от 08.00 до 17.00 часа, както и по електронна поща, на следния адрес: [email protected] (публикувано на 10.01.2019 г.)

Приложения:
» Проект на Правилник за изменение и допълнение на ПОДОСКНКВОА
» Мотиви към проекта на Правилник за изменение и допълнение на ПОДОСКНКВОА