Процедура по провеждане на конкурс за възлагане на управление на социална услуга

Документация:
Обявление
Заповед
Техническо задание
Финансово предложение
Договор