Съобщение по ОВОС

ОБЩИНА КОТЕЛ и на основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС), уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че осигурява обществен достъп до Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение:

„ИЗГРАЖДАНЕ НА ПТИЦЕФЕРМА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА КОКОШКИ НОСАЧКИ И АДМИНИСТРАТИВНО-БИТОВА СГРАДА В ИМОТ С ИНДЕНТИФИКАТОР: 87031.501.2453, НАХОДЯЩ СЕ В СЕЛО ЯБЛАНОВО, ОБЩ.КОТЕЛ”

С ВЪЗЛОЖИТЕЛ „ЧИКЪН МАКС” в срок до 10.10.2016 г. включително.

Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС по Приложение №2 към чл. 6 от НУРИОВОС е на разположение на заинтересованите страни всеки работен ден от 8.00 ч. – 12.00 ч. и от 13.00 ч. – 17.00 ч. четиринадесет дни от датата на обявяването (от 26.09.2016 г.) в сградата на Община Котел, гр. Котел , пл. „Възраждане” №1, стая № 11 и на интернет сайта на Община Котел.

Възражения, мнения и препоръки се приемат през указания период на посочения адрес.