Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ