Община Котел по проект на УНИЦЕФ България обявява свободно работни място за длъжността: – „ Психолог”- работно място ДГ „Слънчо“ с. Ябланово,

О Б Я В А

Община Котел по проект на УНИЦЕФ България обявява свободно работни място за

длъжността:

– „ Психолог”- работно място ДГ „Слънчо“ с. Ябланово, община Котел. Една работна

позиция, код по НКПД 26346001

Основни задължения на длъжността „Психолог”:

 1. Активно участие в изграждането на позитивен психологически климат в образователната среда;
 2. Наблюдение, оценяване и подкрепа на психичното здраве и развитие на децата;
 3. Участие в изграждане на училищната политика за закрила на детето и за превенция на тормоза и насилието между децата;
 4. Работа в екип с учителите и другите педагогически специалисти, както и с родителите за разпознаване на децата , които имат нужда от допълнителна подкрепа;
 5. Участие в оценката на потребностите на детето с прогноза и насоки за личностното му развитие;
 6. Подкрепа на децата в образователния процес;
 7. Участие в обсъждането и вземането на решения при работа по случаи на деца, които имат нужда от допълнителна подкрепа;
 8. Участие при изготвянето на индивидуални учебни програми на деца, които получават допълнителна подкрепа;
 9. Ранно оценяване на развитието на детето и съгласно държавния образователен стандарт за приобщаващото образование;
 10. Превенция на обучителни трудности;
 11. Предлагане на подходящи форми за дългосрочна консултативна работа и психо-социална рехабилитация на базата на диагностична оценка и изследвания със стандартизирани и утвърдени диагностични инструменти;
 12. Работа по възникнали в детската градина случаи в сътрудничество с институции и служби от общността;
 13. Осъществяване на дейности по превенция на зависимостите и насилието, разпознаване на формите им, оценяване на поведенчески прояви на децата, предлагане и прилагане на форми на въздействие и за мотивация с цел преодоляване на проблемното поведение на деца;
 14. Взаимодействие и консултиране на учителите, другите педагогически специалисти и родителите за справяне с даден проблем, свързан с обучението, възпитанието и социализацията на децата, или за вземане на решение по случай;
 15. Индивидуално консултиране, работа по конкретен случай, групова работа по определен проблем, кризисна интервенция, превенция на психично-здравни проблеми и други форми на подкрепа;
 16. Посредничество при решаване на конфликти;
 17. Подкрепа на децата при избора на занимания по интереси и в кариерното ориентиране и консултиране;
 18. Провеждане или участие в изследователска дейност в областта на предучилищното и училищното образование. Изисквания към кандидатите за длъжността „Психолог“:
 • Висше образование на образователно-квалификационна степен “бакалавър” или “магистър” по специалността “психология”;
 • Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер.
 • Трудов опит се счита за предимство; опит в образователна, социална, или здравна сфера е предимство;
 • Комуникативни умения;
 •  Умение за работа в екип. Умения за организиране ежедневната работа на екип.
 • Лични качества

– мотивация за работа в сферата на образованието;

– проакивност, организираност

– способности за научаване на нови подходи и методи на работа

– изграждане на позитивни и конструктивни делови отношения с партньорите по проекта,

общността в която се работи и включените деца и родители

 •  Умения за работа с Microsoft office и интернет

Необходими документи за кандидатстване:

 • заявление, адресирано до директор дирекция „СХД” Община Котел
 • мотивационно писмо за заемане на длъжността;
 • автобиография;
 • копие от документи за придобита образователна степен (диплома);
 • копие на трудова книжка (в случай, че кандидатът има).
 • сертификати и препоръки по желание на кандидата.

Начин и срокове за кандидатстване:

Кандидатите следва да подадат необходимите документи в дирекция „Социални

и хуманитарни дейности” при община Котел, ул. ”Раковска” № 62. Крайният срок за

подаване на документите е 04.02.2022 г.

Подборът ще се проведе по документи и интервю. Само одобрените по документи

кандидати ще бъдат допуснати до интервю. С избрания кандидат ще бъде сключен

срочен трудов договор за времето на проекта, с шестмесечен изпитателен срок,

съгласно разпоредбите на Кодекса на труда.

Обява