Разделно събиране на отработени масла

СЪОБЩЕНИЕ:

  • Събиране, транспортиране, съхраняване и предаване  за оползотворяване
    и/или обезвреждане на отработени масла да се извършва от „ЕКОРИВЕЙС ОЙЛ” ЕАД, с което община Котел има сключен договор.
  • Площадката за предаване на отработените масла се намира в сградата на
    „БКС“ намиращ се в гр. Котел, ул. „Луда Камчия“, Телефон за връзка – 0453/2336.