Опастност от пожари!!!

Във връзка с високите температури на територията на страната и наличието на суха растителност, опасността от възникване на пожари в земеделските, горските и урбанизирани територии е изключително висока. Предпоставка за възникване на пожари е почистването на земеделски земи от техните ползватели и паленето на огън на открито.

Съгласно чл. 41а от Закона за опазване на земеделските земи, се наказва с глоба от 1500,00 лв. до 6000,00 лв. ползвателят на земеделска земя, на която е извършено изгаряне на стърнища и други растителни отпадъци.

В чл. 44 от Закона за опазване на земеделските земи, е определено че нарушенията за земи от ОПФ, както и в случаите по чл.  41а, ал. 1 /земеделска земя, на която е извършено изгаряне на стърнища и други растителни отпадъци/ се установяват с актове на длъжностни лица, определени от кмета на общината.

Кметът на община Котел, в изпълнение на чл. 65, ал. 1, т. 3 от Закона за защита при бедствия, организира, координира и превежда превантивни мерки за недопускането или намаляването на последиците от бедствия.