Проект на Правилник за организацията и дейността на общински съвет Котел, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Временната комисия, създадена с решение на Общински съвет – Котел № 2, прието на 08.11.2019г. е изготвила проект на Правилник за организацията и дейността на общински съвет – Котел, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация (ПОДОСКНКВОА).

На основаниe чл.26, ал.2 от ЗНА и във връзка с чл.77 от АПК, проектът на нормативния акт, ведно с мотивите към него се предоставя на вниманието на заинтересованите лица, които могат да представят своите предложения и становища в 30-дневен срок от датата на публикуването му.

Предложения и становищата на заинтересованите лица се приемат в деловодството на Общински съвет-Котел, гр.Котел, пл.”Възраждане”, № 1, в рамките на работното време от 08.00 до 17.00 часа.

            Следва: (прикачени файлове)

  1. Мотиви
  2. Проект на Правилник за организацията и дейността на общински съвет – Котел, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация