Община Котел набира желаещи да ползват услугата “патронажна грижа” в условията на коронавирус

О  Б  Я  В  А

за подбор на потребители за ползване на услуга

„Патронажна грижи в община Котел”

Във връзка с превенция разпространението на COVID-19 и недопускане струпването на хора, Община Котел използва възможностите за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-2.0.40 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3” за подпомагане на уязвимите групи от населението чрез доставянето на жизнено важни продукти и услуги от първа необходимост.

Лицата, които могат да кандидатстват за помощ са:  

– Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;

– Хора с увреждания;

– Възрастни в риск.

„Възрастен в риск” е лице, което е:  

– в зависимост от грижа, поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот;

– в случай, че лицето или член на семейството му е поставено под карантина във връзка с COVID-19;

– самотен/ни родител/и с дете/ца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами.

На потребителите по проекта ще се предоставят следните услуги: 

– Доставка на готова храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства, закупени със средства на потребителите;

– Заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги, запалтени със средства на потребителите.

За заявяване на подкрепа по проекта и допълнителна информация тел: 0876 112 371 и в Кметствата по населените места на територията на Община Котел.