Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – компонент ІІ, Набира кандидати за работа

ОБЩИНА КОТЕЛ

В качеството си на бенефициент по Проект „Предоставяне на  патронажни грижи в община Котел ”, финансиран по административен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  № BG05M9OP001-2.040-0079-C01 по процедура BG05М9OР001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – компонент ІІ”, Набира кандидати за заемане на следните длъжности:

  1. Медицинска сестра – 2 лица
  2. Рехабилитатор – 1 лице
  3. Домашен чистач – 8 лица
  4. Шофьор/ диспечер – 1 лице

 

Документи за кандидатстване ще се получават в деловодството на Общинска администрация – гр. Котел или в сградата на Отдел „СХД“. Обявата и образците на документи са публикувани и на интернет страницата на Община Котел – www.kotel.bg. ТУК

Информацията за деня и часа за провеждане на интервю с допуснатите до конкурса кандидати, както и всички съобщения свързани с провеждане на конкурса ще бъдат обявени на Информационното табло в сградата на Общинска администрация и на електронната страница на Община Котел.