Обявление, ПУП-ПР за с.Тича, кв.26

Община Котел, област Сливен на основание чл.129, ал.1 ЗУТ съобщава, че с Решение № 495 от 31.08.2017г. Общински съвет гр.Котел е одобрил изменение на подробен устройствен план – ПУП–ПР (план за регулация) за кв.26, кв.40 и улична регулация от о.т.62а до о.т.75а по ПУП на с.Тича, общ.Котел, обл.Сливен, с което се обособява нов УПИ от уличното пространство между о.т.62а и о.т.75а, който се включва в границите на кв.26, променя се и северозападната граница на УПИ I в кв.40 и местоположението на осовата линия между кв.26 и кв.40, което води до отпадане на о.т.62а и о.т.75а.

Решението е обнародвано в „Държавен вестник” бр.80/06.10.2017 год. и подлежи на обжалване чрез Община Котел, пред Административния съд – Сливен, по реда на чл.215, ал.4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в “Държавен вестник” (до 06.11.2017 г. включително).