Община Котел набира кандидати желаещи да се включат в обучение по част от професията “Социален асистент”

СЪОБЩЕНИЕ

                Община Котел в качеството й на бенефициент по проект „Обучението – предпоставка за устойчива заетост”, съгласно договор  за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.034-0001-C01, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, процедура Процедура BG05M9OP001-1.034 „МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица“ – Достъп до заетост и обучения”. Набира кандидати желаещи да се включат в обучение по част от професията „ Социален асистент“

Документи за кандидатстване ще се получават в деловодството на Общинска администрация – гр. Котел или в сградата на Отдел „СХД“. Обявата и образците на документи са публикувани и на интернет страницата на Община Котел – www.kotel.bg.    ТУК