Процедури по ЗОП 2020

4-2020-004 – „Извършване на СМР за ремонт на обекти от уличната мрежа, разположена на територията на община Котел”

Дата на публикуване:12.06.2020 г
Актуално състояние на поръчката: изпълнена
» Електронно досие

4-2020-003 – „Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Дъга” в гр. Котел, ДГ „Детелина” в с. Кипилово, Домашен социален патронаж в гр. Котел и ЦНСТ в гр. Котел за срок от 1 година, по обособени позиции”

Дата на публикуване: 11.06.2020 г.
Актуално състояние на поръчката: изпълнена
» Електронно досие

4-2020-002 – Покупка чрез зареждане на горива за моторните превозни средства на Община Котел, отдел “СХД” и СУ гр.Котел за срок до 31.12.2022 г., по две обособени позиции

Дата на публикуване: 31.03.2020 г.
Актуално състояние на поръчката: изпълнена
» Електронно досие

4-2020-001 – УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР (СН) при изпълнение на СМР на обектите по проект „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е. ж. в община Котел” по три обособени позиции

Дата на публикуване: 25.02.2020 г.
Актуално състояние на поръчката: Изпълнена
» Електронно досие