4-2019-004

Предмет на поръчката:Консултантски услуги, свързани с управлението на ДБФП № 20/07/2/0/00644 от 04.10.2018 г. за проект „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в община Котел
Възложител:Община Котел
Уникален номер на поръчката в Регистъра на АОП:00111-2019-0004
Вид на процедурата:Публично състезание
Краен срок за получаване на оферти:12.07.2019 г., 17:00 часа
Дата, час и място за отваряне на офертите:15.07.2019 г., в 10:30 часа
Заседателна зала на Община Котел, гр.Котел, пл.”Възраждане” № 1, Административна сграда, етаж 1

Тип на документаПубликуван на:
1.Решение за откриване на процедура21.06.2019 г., 13:20
2.Обявление за обществена поръчка21.06.2019 г., 13:20
3.Документация21.06.2019 г., 13:20
4.Протокол от работата на комисията24.07.2019 г., 15:22
5.Съобщение за отваряне на ценовите оферти02.08.2019 г., 15:24
6.Протоколи на комисията13.08.2019 г., 15:30
7.Решение за определяне на изпълнител13.08.2019 г., 15:30
8.Договор20.09.2019 г., 11:30
9.Приложения към договор20.09.2019 г., 11:30
10.Обявление за възложена поръчка20.09.2019 г., 11:30
11.Обявление за приключване на договор - КУ на ВиК08.01.2024г. 17.15