4-2017-003

Предмет на поръчката:Доставка на дърва за огрев през 2017 г. за нуждите на кметствата и другите обекти към Община Котел, на обектите към отдел „СХД”, на музеите към Исторически музей-Котел и на част от училищата на територията на община Котел за отоплителен сезон 2017/2018 г.
Възложител:Община Котел
Уникален номер на поръчката в Регистъра на АОП:00111-2017-0003
Вид на процедурата:Публично състезание
Краен срок за получаване на оферти:27.06.2017 г., 17:00 часа
Дата, час и място за отваряне на офертите:28.06.2017 г., в 10:30 часа
Заседателна зала на Община Котел, гр.Котел, пл.”Възраждане” № 1, Административна сграда, етаж 1
Тип на документаПубликуван на:
1.Решение за откриване на процедурата06.06.2017
2.Обявление за обществена поръчка06.06.2017
3.Документация06.06.2017
4.Съобщение за отваряне на ценови оферти28.06.2017
5.Протоколи на комисията06.07.2017
6.Решение за определяне на изпълнител06.07.2017
7.Договор и приложения21.07.2017
8.Обявление за възложена поръчка21.07.2017
9.Допълнително споразумение към договора16.10.2017
10.Обявление за изпълнен договор28.02.2018