Процедури по ЗОП

1-2016-006 – Покупка чрез зареждане на горива за моторни превозни средства на Община Котел, отдел „СХД” и СОУ гр. Котел за срок до 31.12.2018 г. по две обособени позиции

Дата на публикуване: 23.12.2016 г.
Актуално състояние на поръчката: изпълнена
» Електронно досие

1-2016-005 – “Изграждане на пречиствателна станция за питейни води на град Котел, в ПИ с идентификатор 39030.505.4 в землището на гр. Котел, Област Сливен

Дата на публикуване: 29.11.2016 г.
Актуално състояние на поръчката: изпълнена
» Електронно досие