Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е. ж. в община Котел по три обособени позиции

Доклад от проведени пазарни консултации

Публикувано на: 1.10.2019г. 10:50ч.