5-2018-006

Предмет на поръчката:Възстановяване дясна предпазна дига на река Луда Камчия и изровен участък от земеделска земя в землището на с.Градец, общ.Котел
Възложител:Община Котел
Вид на процедурата:Събиране на оферти с обява
Краен срок за получаване на оферти:07.01.2019 г., 17:00 часа, удължен до 21.01.2019г., 17:00 часа
Дата, час и място за отваряне на офертите:08.01.2019 г., в 10:30 часа, нова дата - 22.01.2019г., в 10:30 часа
Заседателна зала на Община Котел, гр.Котел, пл.”Възраждане” № 1, Административна сграда, етаж 1
Тип на документаПубликуван на:
1.Обява20.12.2018, 15:51
2.Документация към обявата20.12.2018, 15:51
3.Инвестиционен проект20.12.2018, 15:51
4.Информация за удължаване на срока за получаване на оферти08.01.2019, 11:48
5.Съобщение за прекратяване на обществената поръчка29.01.2019, 14:41