5-2018-005

Предмет на поръчката:Доставка на механизация за дейността на общинско социално предприятие „Озеленяване и благоустрояване” в гр.Котел
Възложител:Община Котел
Ред на възлагане:Събиране на оферти с обява
Краен срок за получаване на оферти:04.10.2018 г., 17:00 часа, удължен до 08.10.2018г., 17:00 часа
Дата, час и място за отваряне на офертите:08.10. 2018 г., в 10:30 часа, нова дата - 09.10.2018, 10:30 часа
Заседателна зала на Община Котел, гр.Котел, пл.”Възраждане” № 1, Административна сграда, етаж 1.
Тип на документаПубликуван на:
1.Обява27.09.2018 г., 16:22 ч.
2.Документация към обявата27.09.2018 г., 16:22 ч.
3.Информация за удължаване на срока за получаване на оферти05.10.2018, 11:22 ч.
4.Протокол на комисията11.10.2018, 15:23 ч.
5.Договор и приложения29.10.2018, 15:22