5-2018-003

Предмет на поръчката:Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Дъга” в гр.Котел, ДГ „Детелина” в с.Кипилово, Домашен социален патронаж в гр.Котел и ЦНСТ в гр.Котел за срок от 1 година, по обособени позиции
Възложител:Община Котел
Ред на възлагане:Събиране на оферти с обява
Краен срок за получаване на оферти:02.07.2018 г., 17:00 часа, удължен до 06.07.2018г., 17:00 часа
Дата, час и място за отваряне на офертите:04.07.2018 г., в 10:30 часа, нова дата 09.07.2018г., 10:30 часа
Заседателна зала на Община Котел, гр.Котел, пл.”Възраждане” № 1, Административна сграда, етаж 1.
Тип на документаПубликуван на:
1.Обява22.06.2018
2.Документация към обявата22.06.2018
3.Информация за удължаване на срока за получаване на оферти03.07.2018
4.Протокол №1 на комисията16.07.2018
5.Протоколи от работата на комисията14.08.2018, 14:02 ч.
6.Договор за об. поз. №1, 3, 4 и 503.09.2018, 09:08 ч.
7.Приложения към договор03.09.2018, 09:09 ч.
8.Договор за об. поз. №225.09.2018, 09:14 ч.
9.Приложения към договор за об. поз. №225.09.2018, 09:14 ч.
10.Договор и приложения за об. поз. №629.10.2018, 15:45
11.Допълнително споразумение към Договор за об.поз. №1, 3, 4 и 529.08.2019, 14:50
12.Допълнително споразумение към Договор за об.поз. № 216.09.2019, 10:55