Община Котел ще изпълнява проект по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, процедура „Активно включване”

Община Котел е с одобрен проект “Интегрирани подходи за активно включване на социално уязвими групи чрез обучение и заетост и създаване на социално-здравен център за жителите на община Котел” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Процедура „Активно включване”.

Проектът е на стойност 343 416,77 лв.

Проектът предоставя възможности за обучение и придобиването на професионални умения и квалификация в професиите „Работник в озеленяването” и “Сътрудник социални дейности” на 40 лица от следните целеви групи по проекта: лица, полагащи грижи за зависими членове на семействата, които са без лични доходи и не могат да задоволяват свои основни жизнени потребности и хора в риск от социална изолация и бедност и неактивни лица. Професиите са съобразени с нуждите на местния пазар на труда. Община Котел, като бенефициент по проекта, се ангажира да наеме на работа 10 от обучените лица по двете професии за период до 6 месеца – четирима сътрудници социални дейности и шестима работници в озеленяването.

За да могат хората от целевата група спокойно и активно да се включат в обучение и заетост ще бъде създаден Център за интегрирани социални и здравни услуги /ЦИСЗУ/ за зависимите членове от техните семейства. Той ще се помещава в част от общинска сграда, в която се помещават и предоставят други административни услуги, като се предвижда преустройство и ремонт на помещенията. На входа към тези помещения ще се изпълни метална платформа за достъпна среда. ЦИСЗУ ще включва две обособени помещения – Консултативно здравен кабинет и Кабинет за социална рехабилитация и обучение като за целта ще бъдат наети съответните специалисти. Те ще се ангажират, както за работа в кабинетите, така и на терен, предоставяйки мобилна услуга. Кабинетите ще се обслужват от специалисти в областта на здравеопазването /медицинска сестра, фелдшер или акушерка/, рехабилитатор, психолог, социални работници. В кабинетите ще се работи с лица с увреждания и техните семейства с цел преодоляване на стреса, пълноценно социално включване и социална интеграция, повишаване на здравната култура, укрепване на опорно-двигателната система, пълноценно и здравословно хранене, осигуряване на безопасни и здравословни условия на живот и работа, подобряване на имунната система на организма, както и самостоятелно справяне. Ежедневни грижи при поддържане на лична хигиена, при хранене, обличане, физическо придвижване и упражнения, общуване, приемане на лекарства през устата, в съответствие с индивидуалния план за услуги на зависимите лица в семейна среда ще се предоставят от осем лични асистенти за 10 потребители и осем социални асистенти за 25 потребители.

Дейностите по информация и публичност ще включват отразяване на всички инициативи с целевата група и популяризиране на предоставяната интегрирана услуга в Община Котел.