Младежки информационно консултантски център – Сливен отвори врати на 03.01. 2017г.

Младежки информационно – консултантски център Сливен отвори врати от 03.01. 2017г. за  предоставяне на безплатни информационни, консултантски и обучителни услуги за млади хора на възраст 15-29 години на територията на община Сливен и област Сливен.  Дейностите и социалните услуги имат за цел повишаване на мотивацията на младите хора за успешно професионално и социално включване в обществения живот, в съответствие с техните заявени проблеми и потребности.Мотивиране на младите хора от Сливен, Котел, Нова Загора и Твърдица за включване в обществения живот и утвърждавaне на гражданското им участие в живота на общините и региона. Ангажираността им в осмисляне на свободното време и създаването на младежко пространство за креативност и творчество.

Бенефициент на МИКЦ Сливен  е Сдружение „Младежки център за неформално образование Сливен“.

МИКЦ Сливен е част от мрежата от центрове, финансирана от Национална програма за младежта  (2016 – 2020)  на Министерство на младежта и спорта. В него младежите в Сливен ще могат да получат безплатна информация и консултация на телефон 044/62 53 66 и консултация от специалисти на място в МИКЦ Сливен от : младежки работник, педагог, психолог, бизнес консултант и кариерен консултант. Ще могат да използват безплатен интернет и получат информация за писане на проекти, управление на младежки инициативи, ефективно общуване, справяне с конфликтни ситуации, планиране и целеполагане, здравно образование, развиване на филантропски дейности и др. По предварителна заявка консултантите и специалистите могат да работят на терен в училище, социално заведение, читалище, кметства на територията на общината и областта.

По проекта са заложени и обучения с фокус: лична реализация, лидерство и предприемачество, доброволчество, семейно планиране и сексуално репродуктивно здраве, човешки права и междукултурна толерантност, справяне с лични и междуличностни проблеми, структурен диалог и др.  Всички те използват интерактивния подход и залагат на преживявания, чрез които да провокират и удовлетворят широк спектър от интереси на младежите в града и малките населени места.

Партньор на МИКЦ Сливен е община Сливен, Областна администрация Сливен и Регионално управление на образованието Сливен.

За повече информация посетете страницата на МИКЦ – Сливен и МИКЦ Сливен, които се намира в сградата на Младежки дом на ул. „Д-р Константин Стоилов” 12 / срещу оптика „Емили”/ или на тел. 044/663151 и 044/625366 /за анонимна и безплатна консултация/.

Дейност: Бизнес и предприемачество

Работи от 16 – 18.30 часа и консултира , обучава и търси възможности за реализация на пазара на труда на завършели образованието си младежи и безработни млади хора. Изнася дейностите си за консултиране и информиране за обучение и подготовка за собствен бизнес на регионално ниво и малките населени места с младежи с ниска степен на образование. Подготовка на младите хора за : Моята професионална цел – какво трябва да знам когато търся реализация, лични характеристики, моята професионална цел, усъвършенстване на компетенции и др. От бизнес идея до бизнес план, стартиране на малък бизнес, начин за регистриране на фирма и представяне на оперативни програми за насърчаване на малкия и средния бизнес. Мисията възможна в Сливен – Бъди предприемач! Предприемачеството в основата на малкия и среден бизнес.

Дейност: Консултативен кабинет

Предоставяне на консултантски услуги – Младежки телефон на доверието, индивидуални и групови консултации с ежедневно дежурство от  психолог, педагог, кариерен консултант и младежки работник – всеки работен ден от 16.00 до 18.30 часа. Част от дейността на екипа ще бъде изнесена на терен в училища и по-малки селища в региона. Подготвена е информационна диплянка за групова работа, дискусии и консултиране на терен.Консултиране на представители на младежки неформални групи и организации във връзка с реализиране на младежки инициативи и проекти, привличане и управление на доброволци.

Дейност: Двигателна активност „Зумба терапия”

Работи два пъти в седмицата с деца и младежи в училище /часовете по физическо възпитание/,  два пъти в месеца мобилност в Котел, Нова Загора, Твърдица  във времето 17.30 до 18.30 часа и по предварителна заявка в училище. По предварителна договорена програма ще  работи и с деца на улицата, «Защитено жилище» по 1 път в месеца от 16.00 до 18.00 часа.

Дейност: Арт терапия – «Батик и рисувана коприна»

Работи два пъти в седмицата с деца и младежи с проблеми и младежи доброволци при МИКЦ/ психични и изоставени/ на улицата, «Защитено жилище» и Центрове от семеен тип от 16.00 до 18.00 часа. Чрез трудова терапия /рисуване на коприна и батика / ще усвоят умения за справяне с координация, запознава с цветове, концентрация и дисциплина. Подготвят картини и рисунки за изложби, базари, благотворителни дейности и др. Арт терапията ще помогне да ги представим и включим в младежката общност и придобият умения за лично удовлетворение чрез включването им в творчески работилници на открито при младежки събития.

Дейност: Младежки работник

Насърчава и осигурява подкрепа на младежи или младежки групи за осъществяване на дейности и/или инициативи в рамките на създаване на младежко пространство. Утвърждаване на дейността на „Социално кафе” като форма за контакти на младежи за социализация, получаване на знания и информация по определени теми и срещи с представители на институциите.

Организира и подготвя  „Медийни дебати” с младежи от клубове „Дебати”, работи с младежките съвети в училище и на общинско ниво:

Роботи с клуба на педагогическите съветници и договаря изнесените дейности на терен в училище свързани с младежки инициативи.

«Социално кафе» работи веднъж в седмицата /петък/ с младежи от 16.00 до 18.00 часа. Предоставя информация на младите хора за възможностите за професионална, личностна и социална реализация – срещи разговори по проблеми, търсене на форми и начини и съдействие за решаване чрез включване на бизнес и институции.Обучения за комуникация и решаване на лични и обществени проблеми, съдействие за социализация в общността. Помощ в създаване на взаимоотношения  за лично удовлетворение и смислено прекарване на свободното време.