Административни услуги по селско стопанство

Списък с услуги:

1. Издаване на свидетелство за собственост на едър рогат добитък
Свидетелство за собственост  на едър  добитък при продажба  се изготвя на специални бланки, след подаване на заявление от собственика.

Забележка: Необходимо условие е собственикът на животните да води със себе си и двама свидетели, които да удостоверят, че той в действителност притежава тези животни. Свидетелите се подписват лично пред служителя.

Такса: 3 лева

Срок: 3 дни

2. Регистрация на пчелните семейства
В общината  се води регистър на пчелините, включително пчелните семейства.

Собствениците на пчелни семейства в 15-дневен срок от тяхното придобиване подават заявление за регистрация, която се извършва безплатно

В едномесечен срок от регистрацията  общината  изпраща информация за регистрираните пчелни семейства в областните дирекции “Земеделие” и Националната ветеринарномедицинска служба.

3. Отдаване на земеделски земи от общинския поземлен фонд /ОПФ/
Земеделските земи от ПФ се отдават под наем:

1 ) отдаване под наем на земеделски земи на безимотни и малоимотни граждани по определен списък, който е изготвен от кметовете по населените места, който се приема и утвърждава от Общински съвет гр.Котел

2) отдаване на земеделски земи на граждани, след удовлетворяване исканията на безимотните и малоимотните лица

3) провеждане на търгове за отдаване под наем на земеделски земи

4) отдаване под наем  на земеделски земи, останали свободни след провеждането на два последователни търга

5) отдаване на земеделски земи под аренда

4. Отдаване на земеделски земи от ОПФ на безимотни и малоимотни граждани /чл. 56 от НРПУРОИ/
Ежегодно до 31 юли общинският съвет, по предложение на кмета на общината приема списък на земите, които могат да се отдават под наем без търг или конкурс на малоимотни и безимотни граждани.

Земите се описват по местонахождение, местност, категория, вид, площ  и размер на наемната цена на декар и срок за подаване на заявленията.

Решението на Общински съвет Котел се обявява на публично място в сградата на общинска администрация и по кметствата и  се оповестява по местния радиовъзел.

В едномесечен срок от обявяването на решението на ОбС безимотните и малоимотните граждани подават молба до кмета на общината по образец , придружена със следните документи

За безимотни лица

– декларация за семейно и имотно състояние

– декларация, че лицата не притежават земя, че не им е възстановено право на собственост по ЗСПЗЗ – пряко или по наследство

Максималният размер на земя, които се отдава под наем на безимотни литна не може да надвишава 10 /десет/ декара.

За малоимотни лица

– декларация за семейно и имотно състояние;

– решение на общинската служба ,,Земеделие„ за възстановяване правото на собственост върху земеделски земи

– удостоверение за наследници /при необходимост/

Максималният размер на земя, който се отдава под наем на малоимотните лица, включително и собствената им, не може да надвишава 20 /двадесет/ декара.

Срокът на договорът за отдаване под наем на земеделски земи на малоимотни и безимотни лица е 1 /една/ стопанска година.

5. Отдаване на земеделски земи, чрез публичен тьрг по реда на глава Х от НРПУРОИ
Търговете за отдаване под наем на земеделски земи   се насрочват до 31 юли на текущата стопанска година.

В заповедта за насрочване на търговете земеделските земи се описват по местонахождение, местност, категория, вид площ  и начална тръжна цена на декар. Началната тръжна цена се определя на основание тарифа, приета от Общински съвет.

Земеделските земи се отдават под наем за срок от 5 /пет/ стопански години. Определеният наем за първата стопанска година се заплаща от наемателя при сключване на договора, а  за всяка следваща стопанска година от срока на  договора до 4/четири/ месеца преди започването на стопанската година.

В случай, че на два последователни търга не са подадени заявления за участие за някои  имоти, за същите  кметът  на общината може да сключва договори за наем в срок до 31 юли на текущата стопанска година, като срока на договора е до края на стопанската година.

6. Отдаване под наем на земеделски земи от ОПФ, чрез аренда
Земеделски земи от ОПФ се отдават под аренда за срок от 4 до 25 години, чрез публичен търг или публично оповестен конкурс по реда на глава Х от НРПУРОИ, след решение на общински съвет.

Договорът за аренда се сключва от кмета на общината при спазване на разпоредбите на закона за арендата в земеделието. В договорите могат да се поставят условия за възстановяване на ниви или трайни насаждения, както и създаването на нови за сметка на арендната вноска.

Земи за което е сключен договор за наем се предават на наемателя от кмета на съответното кметство или упълномощено от него лице, като се съставя протокол за придаване.