Стратегически документи

 • Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Котел за 2017 г.

Документация:
Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Котел за 2017 г.

 • Общински план за младежта за 2017 г.

Документация:
Общински план за младежта за 2017 г.

 • Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Котел

Документация:
Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Котел

 • Стратегия за водено от общностите местно развитие 2014 – 2020 г. на сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Котел, Сунгурларе и Върбица“

Документация:
Стратегия за водено от общностите местно развитие 2014 – 2020 г. на сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Котел, Сунгурларе и Върбица“

 • Общинска програма за закрила на детето за Община Котел за 2016 г.

Документация:
Общинска програма за закрила на детето за Община Котел за 2016 г.

 • Отчет по изпълнението на Общинската програма за закрила на детето за 2015 г.

Документация:
Отчет по изпълнението на Общинската програма за закрила на детето за 2015 г.

 • Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2016-2020 г.) в Община Котел за 2017 г.

Документация:
Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2016-2020 г.) в Община Котел за 2017 г.

 • Стратегия за развитие на социалните услуги на Община Котел (2016 – 2020 г.)

Документация:
Стратегия за развитие на социалните услуги на Община Котел (2016 – 2020 г.)

 • Общински план за младежта за 2016 г.

Документация:
Общински план за младежта за 2016 г.

 • Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Котел за 2016 г.

Документация:
Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Котел за 2016 г.

 • Стратегия за управление и разпореждане с общинската собственост в Община Котел за периода 2015 – 2019 г.

Документация:
Стратегия за управление и разпореждане с общинската собственост в Община Котел за периода 2015 – 2019 г.

 • Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2011 – 2016) в община Котел

Документация:
Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2011 – 2016) в община Котел

 • Общински план за развитие на Община Котел за периода от 2014 – 2020 г.

Документация:
Общински план за развитие на Община Котел за периода от 2014 – 2020 г.

 • Общински план за интегриране на ромите в Община Котел (2014 – 2020)

Документация:
Общински план за интегриране на ромите в Община Котел (2014 – 2020)

 • Актуализиран Общински план за интегриране на ромите в Община Котел (2016 – 2020)

Документация:
Актуализиран Общински план за интегриране на ромите в Община Котел (2016 – 2020)